Leveringen - 121908-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 053-121908

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 036-080446)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
102127000000
Wiślna 7
Kraków
31-007
Polen
Contactpersoon: Monika Jurkiewicz, Małgorzata Put
Telefoon: +48 126290200
E-mail: przetargi.ias.krakow@mf.gov.pl
Fax: +48 124216757
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.malopolskie.kas.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

Referentienummer: 1201-ILL-5.260.11.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest podzielona na 11 części dostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 036-080446

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 01/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 01/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: