Leveringen - 121913-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Biała Podlaska: Medische apparatuur

2019/S 053-121913

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 026-057307)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
Biała Podlaska
21-500
Polen
Contactpersoon: Diana Radomińska
Telefoon: +48 834147296
E-mail: zam.publ@szpitalbp.pl
Fax: +48 834147297
NUTS-code: PL811

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpitalbp.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa do WSzS w Białej Podlaskiej aparatu RTG z wyposażeniem wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wykonaniem budowlanych robót adaptacyjnych

Referentienummer: ZP.3520/9/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej aparatu RTG z wyposażeniem wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wykonaniem budowlanych robót adaptacyjnych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 026-057307

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Te lezen:

Okres w dniach: 90

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Afdelingsnummer: II.2.14
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

1. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 PLN, słownie zł: dwanaście tysięcy.

2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie zaoferowanym przez wykonawcę w formularzuofertowym, jednak nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy.

Te lezen:

1. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 PLN słownie zł: dwanaście tysięcy.

2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie zaoferowanym przez wykonawcę w formularzu ofertowym, jednak nie dłuższym niż 90 dni od daty zawarcia umowy.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 29/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 29/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: