Leveringen - 121921-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Măgurele: Spiegels

2019/S 053-121921

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 224-512198)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
RO 3321234
Str. Reactorului nr. 30, județ Ilfov
Măgurele
077125
Roemenië
Contactpersoon: Compartimentul Aprovizionare, Achizitii
Telefoon: +40 214042300
E-mail: corina.lungu@eli-np.ro
Fax: +40 214574440
NUTS-code: RO322

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ifin.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oglinzi de focalizare pentru fascicule laser de 10PW la ELI-NP Lot 1: Oglinzi cu distanță focală scurtă (OAPM) pentru fascicule laser de 10PW la ELI-NP, Lot 2: Oglinzi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: Cod unic de identificare: 3221234/2018/718P
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38622000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Scopul acestei proceduri de atribuire este proiectarea, fabricarea, livrarea, instalarea, testarea și punerea în funcțiune a Oglinzilor de focalizare pentru fascicule laser de 10PW la ELI-NP: Oglinzi cu distanta focala scurta (OAPM) pentru fascicule laser de 10PW la ELI-NP si Oglinzi cu distante focale lungi (LFM) pentru fascicule laser de 10PW la ELI-NP.

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici interesati vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu pana la 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, cu 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, corobora [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 224-512198

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 29/03/2019
Te lezen:
Datum: 23/04/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 29/07/2019
Te lezen:
Datum: 23/08/2019
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 29/03/2019
Te lezen:
Datum: 23/04/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 29/07/2019
Te lezen:
Datum: 23/08/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: