Leveringen - 121950-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Spanje-Barcelona: Bouwen van wintersportvoorzieningen

2019/S 053-121950

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Directive 2004/18/EC

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Q0801576J
C/ dels Vergós, 44
Barcelona
08017
Spanje
Telefoon: +34 933663000
E-mail: contractacio@fgc.cat
Fax: +34 933663081
NUTS-code: ES

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fgc

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modificación del contrato de suministro e instalación de los equipamientos para la ampliación de la red de producción de nieve artificial, zona de Torrent Negre de la estación de esquí de La Molina

Referentienummer: MOD/2019/003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212223
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
Voornaamste plaats van uitvoering:

Estación de esquí La Molina.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Contratación para el suministro e instalación de los equipamientos para la ampliación de la red de producción de nieve artificial en la zona de Torrent Negre de la estación de esquí de La Molina.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 3
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 178-365526

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: MOD/2019/003
Benaming:

Modificación del contrato de suministro e instalación de los equipamientos para la ampliación de la red de producción de nieve artificial, zona de Torrent Negre de la estación de esquí de La Molina

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
10/07/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Technoalpin France, S. A. S.
3 Chemin du Jubin, bât 2
Dardilly (Lion)
69570
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1 261 919.72 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Català de Contractes
Vía Laietana, 14
Barcelona
08003
Spanje
Telefoon: +34 938876200
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45212223
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
Voornaamste plaats van uitvoering:

Estación de esquí La Molina, Alp (Girona).

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Modificación del contrato de suministro e instalación de los equipamientos para la ampliación de la red de producción de nieve artificial en la zona de Torrent Negre de la estación de esquí de La Molina.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 3
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 47 382.47 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Technoalpin France, S. A. S.
3 Chemin de Jubin, bât 2
Dardilly (Lion)
69570
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Ampliación de los trabajos y suministros previstos inicialmente.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Ampliación de los trabajos y suministros previstos inicialmente, por necesidades sobrevenidas en el desarrollo de los mismos en el terreno.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1 214 537.25 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1 261 919.72 EUR