Leveringen - 121954-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Databasesoftware

2019/S 053-121954

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK10434
Csokonai utca 3.
Budapest
1081
Hongarije
Contactpersoon: Malakuczi Mariann
Telefoon: +36 17951508
E-mail: malakuczi.mariann@nisz.hu
Fax: +36 13031000
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nisz.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nisz.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48611000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48620000
48822000
71243000
72228000
98392000
80533100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pilot környezet 1 vagy 2 budapesti helyszín, végleges környezet Budapest XI. Fehérvári út 70.,2131 Göd Ady Endre út (015/1, 015/4 hrsz.)Az oktatás helyszíne: Eladó által biztosított budapesti helyszín

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Fix mennyiség:

A beszerzés tárgya a műszaki specifikációnak megfelelő, két azonos felépítésű integrált adatbázis és tárolórendszer szállítása két telephelyre.

Az integrált adatbázis és tároló rendszerekhez az alábbi alap komponensek és mennyiségek tartoznak:

— Telephelyenként 4 - 4 darab, összesen 8 darab adatbázis szerver,

— Telephelyenként 5 - 5 darab, összesen 10 darab adattároló szerver,

— Az adatbázis szerverek számára 80 processzor magra licenc az „Adatbázis szerverhez szükséges funkciók biztosítása” mellett,

— 10 db adattaroló szervert egészében lefedő licenc az „Adattároló szerverhez szükséges funkciók biztosítása”mellett,

— A kialakításhoz kapcsolódó szolgáltatások társulnak, melyek az alábbiakban kerülnek részletezésre.

Első részteljesítés tevékenységei, mely az eszközök leszállításáig terjed a pilot környezetben:

— Tervezési időszak feladatai,

— Implementációs pilot időszak feladatai.

– Hardver és szoftver eszközök leszállítása és üzembe helyezése a pilot környezetben,

– Alap infrastruktúra kialakítás és integrációs feladatok, tesztelés,

– A meghatározott dokumentációk elkészítése és átadása az Ajánlatkérőnek,

— Oktatási tevékenységek (minimum 3-féle tanfolyam, tanfolyamonként minimum 2 alkalom, alkalmanként minimum 3 nap (8 óra/nap), maximum 20 fő).

Végteljesítés tevékenységei:

— A pilot rendszerek átköltöztetése a végleges helyszínekre,

— Az éles üzemű végleges integrált adatbázis szolgáltatás,

— Részvétel az átvételi tesztekben, mely magában foglalja a felhő automatizálási és katasztrófa elhárítási teszteket.

A rendszer bővítéseként az alábbi licencek szállítása:

Adatbázis szerverek számára 80 processzor magra licenc az „Adatbázis szerverhez szükséges funkciók biztosítása” mellett.

Opcionális mennyiségek:

1. Közreműködés a felhő automatizációs feladatok megvalósításában:

Közreműködés a felhő automatizálás részeként kialakítandó integrált adatbázis szolgáltatás kivitelezésében,illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások tesztelésében (opcionális 200 óra keret).

2. Továbbá Ajánlatkérő jogosult a műszaki leírásban meghatározott, opcionálisan igénybe vehető licencbővítéshez kapcsolódó, maximum mindösszesen 40 db licenc, 1 vagy több részletben, egyedi megrendelésekkel történő lehívására.

A kialakítás során a szállított hardver- és szoftver komponenseket kell felhasználni, továbbá az Ajánlatkérő általbiztosított hálózati és mentési elemekkel kell integrálni. Amennyiben valamely hardver vagy szoftver elemre nem tér ki a specifikáció, de a beszerzése szükséges a specifikációnak megfelelő, működő integrált adatbáziskörnyezet felépítéséhez, akkor az ajánlatban ezt külön feltüntetve szerepeltetnie kell Ajánlattevőnek.

A teljesítést időben több részteljesítésben tudja Ajánlattevő végrehajtani, az első részteljesítés a pilotkörnyezetben történik, míg a végteljesítés a két végleges helyen kialakított adatközpontban történik.

A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 15
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00030

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 099-195852

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Adásvételi szerződés

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
11/05/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Atos Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Szépvölgyi út 43.
Budapest
1037
Hongarije
Telefoon: +36 14375100
E-mail: kozbeszerzes@atos.net
Fax: +36 14375151
NUTS-code: HU110
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 2 406 322 000.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
48611000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
48620000
48822000
71243000
72228000
98392000
80533100
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pilot környezet 1 vagy 2 budapesti helyszín, végleges környezet Budapest XI. Fehérvári út 70., 2131 Göd Ady Endre út (015/1., 015/4. hrsz.). Az oktatás helyszíne: Eladó által biztosított budapesti hel

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fix mennyiség:

A beszerzés tárgya a műszaki specifikációnak megfelelő, két azonos felépítésű integrált adatbázis és tárolórendszer szállítása két telephelyre.

Az integrált adatbázis és tároló rendszerekhez az alábbi alap komponensek és mennyiségek tartoznak:

— Telephelyenként 4 - 4 darab, összesen 8 darab adatbázis szerver,

— Telephelyenként 5 - 5 darab, összesen 10 darab adattároló szerver,

— Az adatbázis szerverek számára 80 processzor magra licenc az „Adatbázis szerverhez szükséges funkciók biztosítása” mellett,

— 10 db adattaroló szervert egészében lefedő licenc az „Adattároló szerverhez szükséges funkciók biztosítása”mellett,

— A kialakításhoz kapcsolódó szolgáltatások társulnak, melyek az alábbiakban kerülnek részletezésre.

Első részteljesítés tevékenységei, mely az eszközök leszállításáig terjed a pilot környezetben:

— Tervezési időszak feladatai,

— Implementációs pilot időszak feladatai.

– Hardver és szoftver eszközök leszállítása és üzembe helyezése a pilot környezetben,

– Alap infrastruktúra kialakítás és integrációs feladatok, tesztelés,

– A meghatározott dokumentációk elkészítése és átadása az Ajánlatkérőnek,

— Oktatási tevékenységek (minimum 3-féle tanfolyam, tanfolyamonként minimum 2 alkalom, alkalmanként minimum 3 nap (8 óra/nap), maximum 20 fő).

Végteljesítés tevékenységei:

— A pilot rendszerek átköltöztetése a végleges helyszínekre,

— Az éles üzemű végleges integrált adatbázis szolgáltatás,

— Részvétel az átvételi tesztekben, mely magában foglalja a felhő automatizálási és katasztrófa elhárítási teszteket.

A rendszer bővítéseként az alábbi licencek szállítása:

Adatbázis szerverek számára 80 processzor magra licenc az „Adatbázis szerverhez szükséges funkciók biztosítása” mellett.

Opcionális mennyiségek:

1. Közreműködés a felhő automatizációs feladatok megvalósításában:

Közreműködés a felhő automatizálás részeként kialakítandó integrált adatbázis szolgáltatás kivitelezésében,illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások tesztelésében (opcionális 200 óra keret).

2. Továbbá Ajánlatkérő jogosult a műszaki leírásban meghatározott, opcionálisan igénybe vehető licencbővítéshez kapcsolódó, maximum mindösszesen 40 db licenc, 1 vagy több részletben, egyedi megrendelésekkel történő lehívására.

A kialakítás során a szállított hardver- és szoftver komponenseket kell felhasználni, továbbá az Ajánlatkérő általbiztosított hálózati és mentési elemekkel kell integrálni. Amennyiben valamely hardver vagy szoftver elemre nem tér ki a specifikáció, de a beszerzése szükséges a specifikációnak megfelelő, működő integrált adatbáziskörnyezet felépítéséhez, akkor az ajánlatban ezt külön feltüntetve szerepeltetnie kell Ajánlattevőnek.

A teljesítést időben több részteljesítésben tudja Ajánlattevő végrehajtani, az első részteljesítés a pilotkörnyezetben történik, míg a végteljesítés a két végleges helyen kialakított adatközpontban történik.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 11/05/2017
Einde: 31/12/2018
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 2 406 322 000.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Szépvölgyi út 43.
Budapest
1037
Hongarije
NUTS-code: HU110
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Az Alapszerződés 3.2 pontjában foglalt táblázat az alábbiak szerint módosul:

Új 4. sor: 1 db számla - implementációs pilot kiterjesztés időszak - opcionális rész -1. integrált adatbázis környezet kiterjesztése a végleges architektúrára utolsó, gyártó által támogatott kiadásra frissítés, időszakhoz kapcsolódó, műszaki leírásban meghatározott dokumentumok elkészítése, átadott dokumentumok frissítése - Vevő az implementációs pilot kiterjesztés időszak opcionális rész 1 kezdőnapjáról a végteljesítést megelőző 28 nappal korábban tájékoztatja Eladót. Az implementációs pilot kiterjesztés időszak végső dátuma 31.12.2018.

Az 5. sorban opconális rész helyett opcionális rész 2. Törlésre került a következő: integrált adatbázis környezet kiterjesztése a végleges architektúrára utolsó, gyártó által támogatott kiadásra frissítés, időszakhoz kapcsolódó műszaki leírásban meghatározott dokumentumok elkészítése, átadott dokumentumok frissítése

Az Alapszerződés 8.2 pontjában foglalt táblázat az alábbiak szerint módosul:

4. sor: 1 db számla - implementációs pilot kiterjesztés időszak - opcionális rész 1 - integrált adatbázis környezet kiterjesztése a végleges architektúrára utolsó, gyártó által támogatott kiadásra frissítés, időszakhoz kapcsolódó, műszaki leírásban meghatározott dokumentumok elkészítése, átadott dokumentumok frissítése - 4 282 000 Ft+áfa, azaz négymillió-kettőszáznyolcvankettőezer forint - általános forgalmi adó

Új sor: 1 db számla - implementációs pilot kiterjesztés időszak - opcionális rész 2 - beültetési terv és kapcsolódó dokumentumok készítése pilot rendszer költöztetése 1 helyszínre - 1 318 000 Ft +Áfa, azaz egymillió-háromszáztizennyolcezer forint+általános forgalmi adó

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Eladó 2018.nov.19-i akadály bejelentése alapján a SITE 2 helyszínre költöztetéssel kapcs. feladatait rajta kívül álló okok miatt nem tudja ellátni. A rendszer költöztetéséhez elengedhetetlen a gyártói támogatás megléte,tekintetve, hogy a rendszer konfigurálására és esetleges javítására kizárólag gyártó jogosult,Eladó nem. Eladó kizárólag abban az esetben jogosult és képes a rendszer költöztetését elvégezni,ha a költözési folyamatban a rendszer gyártója közreműködik.A költözéssel kapcs. feladatok az Alapszerz. ”implementációs pilot kiterjesztési időszak-opcionális részében” találhatóak.Tekintetve, hogy az opcionális rész a költöztetésen kívül egyéb feladatokat is magába foglal (integrált adatbázis körny. kiterjesztése végleges architektúrára,dokumentumok elkészítése),Vevő az „implementációs pilot kiterjesztési időszak-opcionális rész” feladat megbontását kérte Eladótól,aki 2018.nov 27-i levelében a feladatot 2részre bontotta és megadta az egyes feladatok ellenértékét is.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 2 406 322 000.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 2 406 322 000.00 HUF