Diensten - 122027-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Žilina: Informatiesystemen

2019/S 053-122027

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17335825
Vojtecha Spanyola 43
Žilina
012 07
Slovakije
Contactpersoon: PhDr. Silvia Taligová
Telefoon: +421 415110193
E-mail: uvo@fnspza.sk
NUTS-code: SK031

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fnspza.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/419066
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.uvo.gov.sk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému a vybraných technických prostriedkov pre potreby FNsP Žilina

Referentienummer: 040/03/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48810000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému a vybraných technických prostriedkov pre podporu všetkých procesov a činností zdravotníckeho zariadenia verejného obstarávateľa. Komplexný nemocničný informačný systém musí pokryť v plnej miere všetky potreby pacientsko-klinického systému a tiež umožniť výkonným vedúcim pracovníkom verejného obstarávateľa sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku organizácie v reálnom čase tak, aby poskytoval ucelený prehľad o stave organizácie verejného obstarávateľa.

Prvoradým cieľom je eliminovať straty pri aktuálnom stave informačného systému vznikajúce časovým posunom hodnotenia údajov, nedostatočnou hĺbkou požadovaných informácií a vysokými nákladmi na ich získanie.

A možnosť robiť také rozhodnutia na základe získaných informácií, ktoré umožnia zvýšiť efektivitu činností a znížiť náklady v organizácii verejného obstarávateľa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 864 170.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48814000
48814100
48814200
48814300
48814400
72267000
72267100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK031
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Realizácia predmetu zákazky bude zahŕňať:

— dodávku a inštaláciu podporného systémového a databázového softvéru, ak bude potrebná

— dodávku a inštaláciu aplikačného programového vybavenia

— dodávku a inštaláciu špecifikovaných technických prostriedkov

— migrácia existujúceho centrálneho registra pacientov do nového systému a import ambulantných nálezov a prepúšťacích správ, nálezov zo SVaLZ, RDG, patológie do nového systému,

— migrácia ďalších dôležitých dát z existujúceho systému Medea StaPro (ich rozsah bude určený analýzou potrieb v rámci projektu). Základnou podmienkou bude, aby dáta boli potrebné pre plnohodnotný výkon pracovníkov. Dáta, ktoré nebudú potrebné sa migrovať nebudú,

— zálohovanie dát (napr. generovanie dumpu, ktorý umožní spoľahlivú obnovu systému)

— školenie všetkých používateľov a správcov

— podporu používateľov pri nábehu do ostrej prevádzky

— projektové riadenie

— systémovú integráciu

— záručný servis a pozáručný servis

Podrobnejšie informácie budu uvedené v súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 864 170.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 54
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1.1.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o VO nasledovnými dokladmi:

a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.7.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako 3 mesiace,

b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 1.2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verenej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 1.2. písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť VO údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. VO uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré doklady podľa odseku 1.2 z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.

1.2.Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.3.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.4.Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

1.5.Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo VO týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o VO, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.6.Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.

1.7.Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. VO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo VO. VO prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

1.8.Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o VO účinného do 17.4.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V prípade, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 zákona o VO, uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku účasti vydaným príslušnou inštitúciou.

Z dôvodu, že VO nemá prístup do portálu oversi.gov.sk uchádzač predkladá vo svojej ponuke všetky doklady žiadané VO v týchto súťažných podkladoch.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zákazka bude vykonaná v zmysle obchodných podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Podrobné informácie o elektronickej aukcií sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. Vojtecha Spanyola č. 43, 012 07 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, PK 3. poschodie - oddelenie verejného obstarávania.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

V súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie pri použití elektronickej aukcie neverejné.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 20 000,00 EUR.

2. Súťažné podklady, komunikácia, poskytovanie vysvetlení, výmena informácií sa uskutoční elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

3. Všetky potrebné informácie verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019