Diensten - 122035-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Sidcup: Catering voor scholen

2019/S 053-122035

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
The Kemnal Academies Trust
The Atkins Centre, Sevonoaks Way
Sidcup
DA14 5AA
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Kim Medhurst
E-mail: procurement@tkat.org
NUTS-code: UKJ

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tkat.org

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendorganiser.co.uk/educationportal/aspx/Home

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://in-tendorganiser.co.uk/educationportal/aspx/Home
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://in-tendorganiser.co.uk/educationportal/aspx/Home
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for the Provision of Catering Services

Referentienummer: TKAT 19002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55524000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Kemnal Academies Trust (TKAT) is made up of 44 academies spread across the South East of England and split into 5 regions — TKAT Essex, TKAT City, TKAT East, TKAT Central and TKAT Coast. This tender has a 2 fold purpose to set up a Framework Agreement for catering services which all TKAT academies can access in each of the 5 regions and to appoint service providers for the academies in the TKAT City Region for whom contracts (in the main) need to be awarded for the commencement of the 2019/20 academic year. TKAT City Region covers academies based in the Bexley, Bromley, and Swanley area of Kent and consist of 4 primary academies (Grays Farm, Horizon, Royal Park, Shenstone) and 3 secondary academies (Cleeve Park School and Cleeve Meadow School, Kemnal Technology College and Orchards.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 20 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Organisations may submit a bid for Lot 1, Lot 2 or both. The number of bidders awarded a place on Lot 2 will be the top eight (8) scoring bidders on completion of the evaluation of the bids received for this lot. Bidders will be ranked based on their final score. The number of bidders who will be awarded a place on Lot 1 will not be restricted and they will not be ranked.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Primary Academies

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55524000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Framework Agreement for the Provision of Catering Services (“The Services”) is being tendered by The Kemnal Academies Trust (“TKAT”). Lot 1 is for the Primary Academies within the Trust that are spread across the South East of England. There are currently a total of 30 primary academies within the Trust.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Framework Agreement will be renewed at the end of its term which is for a period of 5 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The Framework Agreement will be awarded for a period of five years (5) years from the services commencement date and will not be extended beyond the 5 year term. This is to allow TKAT time to roll out and give sufficient time for the new catering services to bed in, in each academy, and incorporate lessons learned from each roll out across the Trust.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Secondary Academies

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55524000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Framework Agreement for the provision of catering services (“The Services”) is being tendered by The Kemnal Academies Trust (“TKAT”). Lot 2 is for the secondary academies within the Trust that are spread across the South East of England. There are currently a total of 14 secondary academies within the Trust.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

At the end of the Framework Agreement period of 5 years from the commencement date.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The Framework Agreement will be awarded for a period of five years (5) years from the services commencement date and will not be extended beyond the 5 year term. This is to allow TKAT time to roll out and give sufficient time for the new catering services to bed in, in each academy, and incorporate lessons learned from each roll out across the Trust.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As detailed within the procurement documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

As detailed within the procurement documents

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

As detailed within the procurement documents

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 30
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

The maximum duration of the Framework Agreement will be Five (5) years from the Services Commencement Date. This is to allow TKAT time to roll out and give sufficient time for the new Catering Services to bed in, in each academy, and incorporate lessons learned from each roll out across the Trust.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

As agreed and authorised by TKAT.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Organisations may submit a bid for Lot 1, Lot 2 or both. Organisations who do not gain a place on the Framework Agreement for either Lot 1 or Lot 2, will not be considered for selection for the TKAT City Region academies or any of the regions as the Framework Agreement is rolled out across the Trust. The number of bidders awarded a place on Lot 2 will be the top eight (8) scoring bidders on completion of the evaluation of the bids received for this lot. Bidders will be ranked based on their final score. The number of bidders who will be awarded a place on Lot 1 will not be restricted and they will not be ranked. Bidders are strongly recommended to attend the bidder briefing session at 10:30 am on 19.3.2019 at: Kemnal Technology College, Sevenoaks Way, Sidcup, Kent, DA14 5AA. For those bidders who wish to participate in the further competition for the City Region bidders “will be required” to attend a site visit for each of the academies arranged over 2 days of the 19 and the 20.3.2019.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Cabinet Office
London
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019