Diensten - 122036-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Cuneo: Catering voor scholen

2019/S 053-122036

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Comune di Cuneo
Via Roma 28
Cuneo
12100
Italië
Contactpersoon: Biga Ivano
Telefoon: +39 0171692079
E-mail: ivan.biga@comune.cuneo.it
NUTS-code: ITC16

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.comune.cuneo.it

Adres van het kopersprofiel: www.comune.cuneo.it/personale-socio-educativo-e-appalti/ufficio-appalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2019.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.comune.cuneo.it/personale-socio-educativo-e-appalti/ufficio-appalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2019.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Comune di Cuneo – Ufficio Protocollo
Via Roma 28
Cuneo
12100
Italië
Contactpersoon: Rinaldi Giorgio (Ufficio Appalti)
Telefoon: +39 0171444242
E-mail: appalti@comune.cuneo.it
NUTS-code: ITC16

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.comune.cuneo.it

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 1.9.2019 – 31.8.2027 [CIG 778347893B]

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55524000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 1.9.2019 – 31.8.2027 [CIG 778347893B].

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 12 255 300.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC16
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 1.9.2019 – 31.8.2027 [CIG 778347893B].

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 90
Kostencriterium - Naam: Offerta economica / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 31/08/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 12 255 300,00 EUR (di cui 34 000,00 EUR quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e 6 110 650,00 EUR quali costi della manodopera) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Articolo «Requisiti di idoneità» Disciplinare di gara.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Saletta Pre–Consiglio del Comune di Cuneo (Palazzo Municipale, 1o piano), via Roma 28, 12100 Cuneo.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
Via Confienza 10
Torino
10129
Italië
Telefoon: +39 0115576411
Fax: +39 0115576401

Internetadres: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
Torino
Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019