Diensten - 122092-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Inverness: Schoonmaken van kantoren

2019/S 053-122092

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Inverness College UHI
1 Inverness Campus
Inverness
IV2 5NA
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Derek Cowie
Telefoon: +44 1463273256
E-mail: derek.cowie.ic@uhi.ac.uk
NUTS-code: UKM6

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.inverness.uhi.ac.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00454

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cleaning Services for Inverness College UHI

Referentienummer: CS-IC-1204
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Type from contract strategy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM62
Voornaamste plaats van uitvoering:

Inverness.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

College requires a contractor to provide — take from contract strategy.

Main College Site + ELCC + SSF.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A provision may be allowed for an additional 2 x 1 years option to extend based on contractors performance.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Qualification Envelope [ESPD Scotland] V1.13

Acceptance of documentation:

Main contractor — to be completed on PCS-T.

Subcontractors to be completed on Appendix N.

Part II: A About the bidder: Identification.

Part II: B Information about representatives of the bidder.

Part II: D Information concerning subcontractors on whose capacity the bidder does not rely.

Part III: A Grounds relating to criminal convictions.

Part III: B Grounds relating to the payment of taxes or social security contributions.

Part III: C Blacklisting.

Part III: D Grounds relating to insolvency, conflicts of interests or professional misconduct.

Part IV: B Economic and financial standing (i) Financial Turnover and (ii).

Insurance levels.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Please refer to Appendix L — Contract KPI's and SLA contract requirements.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 132-243578
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Inverness College UHI.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Contract start date: 1.11.2019 based on a contract duration of 3 years with 2 x 1 year options to extend.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Contractors must complete the ESPD questionnaire within the PCS-T system and submit an ESPD response as per Appendix N — Subcontractor ESPD Response, for each proposed subcontractor to be used.

Please refer to question within 4B.6 of the ESPD and Economic and financial standing section of the Contract Notice. The following evidence will be requested with tender submissions in order to conduct analysis of organisation’s financial standing:

— contractors are required to submit 2 years audited accounts, or equivalent before the tender submission deadline. Alternatively, if you are unable to provide the required accounting information — e.g. a new business without the required accounts, please provide a banker’s letter demonstrating their willingness to support your organisation over the term of the contract.

Information provided for ESPD Part III and IV will be assessed on a Pass/Fail basis, where:

Pass = meets requirements as stated in Contract Notice;

Fail = does not meet requirements as stated in Contract Notice.

The relevant accounts information should be uploaded to PCS-T in the general attachments area of the Commercial Envelope.

In summary the following must be completed and returned/submitted as stated within the ESPD and ITT documents:

— ESPD questionnaire with PCS-T including confirmation of required insurances — by tender deadline,

— 2 years audited accounts or equivalent as detailed above — by tender deadline.

Contractor is to provide financial accounts for the last 3 years.

Contractor must hold employer's (compulsory).

Liability insurance = 5 000 000 GBP.

Product liability insurance = 5 000 000 GBP.

Public liability insurance = 5 000 000 GBP.

A site visit will take place on Wednesday 21.3.2019, please confirm your attendance via the Public Contracts Scotland mailbox no later than by 18.3.2019, 12:00 noon.

Attachments:

Appendix A — Form of Tender;

Appendix B — Freedom of Information;

Appendix C — Supply Chain Code of Conduct;

Appendix D — Data Sharing Agreement;

Appendix E — Floor Layout Plan Main Campus Level G;

Appendix F — Floor Layout Plan Main Campus Level 1;

Appendix G — Floor Layout Plan Main Campus Level 2;

Appendix H — Floor Layout Plan ELCC/Nursery;

Appendix I — Floor Layout Plan SSF + Block E;

Appendix J — Floor Layout Plan SSF Tractor Shed (Toilet Block);

Appendix K — Pricing Schedule;

Appendix L — KPI and SLA Contract Model;

Appendix M — Technical Questionnaire;

Appendix N — Sub-contractors ESPD (Scotland) V1.13;

Appendix O — Inverness College UHI Contract Terms and Conditions;

Appendix P — TUPE Data Information;

Appendix Q — PVG Confirmation.

The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise. The Project code is 12914

For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2343

(SC Ref:573378)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Inverness College UHI
1 Inverness Campus
Inverness
IV2 5NA
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1463273256
E-mail: derek.cowie.ic@uhi.ac.uk

Internetadres: http://www.inverness.uhi.ac.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019