Diensten - 122094-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Nîmes: Diensten voor technische testen, analyse en adviezen

2019/S 053-122094

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Habitat du Gard — Office public de l'habitat
27300001800013
92 bis avenue Jean Jaurès
Nîmes
30911
Frankrijk
E-mail: servicemarches@hdg30.fr
NUTS-code: FRJ12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.habitatdugard.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://habitat-du-gard.marches-publics.info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://habitat-du-gard.marches-publics.info
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de diagnostics techniques — lot 1 Agence Maison Carrée Saint-Césaire — lot 2 Agence Arènes Courbessac — lot 3 Agence Gard Rhodanien — lot 4 Agence Sud Gard — lot 5 Agence des Cévennes

Referentienummer: 2019-17-Fb
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sans objet.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 5
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Agence Maison Carrée Saint-Césaire

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot concerne des prestations de diagnostics techniques pour les besoins de l'Agence Maison Carrée Saint-Césaire d'Habitat du Gard

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: La valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Le bordereau de prix unitaires valant bordereau d'analyse / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 520 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions éventuelles: 3

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Agence Arènes Courbessac

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot concerne des prestations de diagnostics techniques pour les besoins de l'Agence Arènes Courbessac d'Habitat du Gard.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: La valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Le bordereau de prix unitaires valant bordereau d'analyse / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 520 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions éventuelles: 3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Agence Gard Rhodanien

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot concerne des prestations de diagnostics techniques pour les besoins de l'Agence Gard Rhodanien d'Habitat du Gard.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: La valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Le bordereau de prix unitaires valant bordereau d'analyse / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 480 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions éventuelles: 3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Agence Sud Gard

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot concerne des prestations de diagnostics techniques pour les besoins de l'Agence Sud Gard d'Habitat du Gard.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: La valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Le bordereau de prix unitaires valant bordereau d'analyse / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions éventuelles: 3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Agence des Cévennes

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot concerne des prestations de diagnostics techniques pour les besoins de l'Agence des Cévennes d'Habitat du Gard.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: La valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Le bordereau de prix unitaires valant bordereau d'analyse / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 440 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions éventuelles: 3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Les éléments à fournir sont détaillées dans les documents de consultation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Les éléments à fournir sont détaillées dans les documents de consultation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Les éléments à fournir sont détaillées dans les documents de consultation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://habitat-du-gard.marches-publics.info.

Lieu d'exécution: Gard (30).

Les sous critères sont détaillés dans le règlement de consultation

Durée du marché: date fixée sur le courrier de notification au 30.6.2020 + 3 reconductions.

Enchère électronique: non.

Cautionnement et garanties exiges: les modalités sont fixées dans les documents de la consultation.

Modalités essentielles de financement et de paiement: les modalités sont fixées dans les documents de la consultation.

Forme juridique que devra revêtir le groupement: les modalités sont fixées dans les documents de la consultation.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères, CS 88010
Nîmes
30941
Frankrijk
Telefoon: +33 466273700
E-mail: greffe.ta-nimes@juradm.fr
Fax: +33 466362786
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019