Diensten - 122208-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Valencia: Schoonmaken van kantoren

2019/S 053-122208

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia
Q2826000H
Plaza del Ayuntamiento, 9
Valencia
46002
Spanje
Contactpersoon: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia
Telefoon: +34 963103200
E-mail: R.RRHH.AE.Valencia@correo.aeat.es
NUTS-code: ES523

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agenciatributaria.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Q7Qs14pMZcQ%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rOamLj96EvTnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Q7Qs14pMZcQ%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de limpieza de los locales y embarcaciones dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Valencia

Referentienummer: 18B70130500
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de limpieza de los locales y embarcaciones dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Valencia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 476 746.64 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de limpieza de locales y embarcaciones dependientes de la Delegación de la AEAT de Valencia

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919200
90921000
90923000
98311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de limpieza de locales y embarcaciones dependientes de la Delegación de la AEAT de Valencia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Valorables por fórmulas objetivas / Weging: 27
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 73
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 968 481.93 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se podrá prorrogar por 1 año.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de limpieza de locales y embarcaciones dependientes de la Delegación de la AEAT de Alicante

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919200
90921000
90923000
98311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de limpieza de locales y embarcaciones dependientes de la Delegación de la AEAT de Alicante.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Valorables por fórmulas objetivas / Weging: 27
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 73
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 512 362.89 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se podrá prorrogar por 1 año.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de limpieza de locales y embarcaciones dependientes de la Delegación de la AEAT de Castellón

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919200
90921000
90923000
98311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de limpieza de locales y embarcaciones dependientes de la Delegación de la AEAT de Castellón.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Valorables por fórmulas objetivas / Weging: 27
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 73
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 174 748.82 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se podrá prorrogar por 1 año.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Capacidad de obrar,

— No prohibición para contratar,

— No estar incurso en incompatibilidades,

— Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Cifra anual de negocio. Descripción: los requisitos de participación son los previstos en la cláusula VI del PCAP,

— Patrimonio neto. Descripción: los requisitos de participación son los previstos en la cláusula VI del PCAP,

— Otros. Descripción: los requisitos de participación son los previstos en la cláusula VI del PCAP.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: los requisitos de participación son los previstos en la cláusula VI del PCAP.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Delegación Especial AEAT de Valencia.

Datos de dirección:

— Calle: Plaza Ayuntamiento, 9,

— Código postal: 46002,

— Población: Valencia,

— País: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28020
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28020
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019