Diensten - 122286-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Dynamisch aankoopsysteem - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Liverpool: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 053-122286

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
The Minister for the Cabinet Office acting through Crown Commercial Service
9th Floor The Capital Old Hall Street
Liverpool
L3 9PP
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3454102222
E-mail: info@crowncommercial.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gov.uk/ccs

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://supplierregistration.cabinetoffice.gov.uk/dps
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://supplierregistration.cabinetoffice.gov.uk/dps
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Public Procurement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Spark — The Technology Innovation Marketplace

Referentienummer: RM6094
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Crown Commercial Service (CCS) is setting up a dynamic purchasing system for a period of 48 months and is inviting bidders to request to participate for the Spark — The Technology Innovation Marketplace DPS. This DPS will provide central government and wider public sector departments the opportunity to procure an extensive range of innovative technology products and services. The four (4) distinct elements of the DPS service filters are subject/problem area, delivery method (technology type), geographical location and security level. If you are successfully appointed to the DPS following your submission you will be invited by customers (buyers) to submit tenders for relevant services through a call for competition. This DPS remains open for any supplier to request to participate throughout its 48 month duration. CCS reserve the right to reduce, extend or terminate the DPS period at any time during its lifetime in accordance with the terms set out in the DPS Agreement.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 650 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32260000
30232000
73410000
38650000
71316000
45314320
72253000
72220000
38100000
30232100
35700000
72300000
51300000
32420000
73426000
72212482
72240000
32500000
73436000
30231000
73431000
80533000
34000000
73425000
73421000
73432000
72500000
72244000
30210000
30220000
51610000
72212460
34150000
31712000
73422000
48000000
32340000
72222300
73400000
30211100
73434000
32270000
30233000
38221000
33000000
32333000
30162000
45314000
32000000
50300000
73435000
32510000
30237000
30215000
64210000
32400000
42960000
34144900
30212000
34933000
34711200
73423000
73424000
72000000
30230000
30236000
31154000
30216000
73433000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The supplier shall have the ability to provide innovative technology products and services to central government and wider public sector departments.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Customers may enter into a contract with a supplier for a period of their determining which may exceed the RM6094 Spark — The Technology Innovation Marketplace DPS Agreement, should this agreement be terminated at any time. The flexibility of the contracting period allows customers (buyers) to determine appropriate contracting timelines required to enable the supplier to meet customer needs.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Suppliers will be assessed on their response to the selection criteria in their request to participate for a place on RM6094 — Spark — The Technology Innovation Marketplace DPS. The procurement bid pack and registration details can be accessed via the following URL address https://supplierregistration.cabinetoffice.gov.uk/dps and be selecting the “Technology” link. Please read the DPS Needs document first for a full overview of the procurement process and read the instructions carefully. To register for the RM6094 DPS Agreement please select the “Access as a Supplier” link which can be located at the URL address above. An example of how to register for the DPS platform can be found at the following youtube generic guide https://www.youtube.com/watch?v=cngu3vHP7ug&feature=youtu.be

Please note that to register you must have a valid DUNS number (as provided by Dun and Bradstreet) for the organisation which you are registering, who will be entering into a contract if invited to do so. The procurement will be managed electronically via CCS. The value provided in Section II.1.5) is only an estimate. We cannot guarantee to suppliers any business through this DPS Agreement. This procurement offering does not guarantee any minimum spend and there will be no form of exclusivity or volume guarantee under this DPS. As part of this Contract Notice the bid pack and the following documents can be accessed at the link provided below:

1) Contract Notice authorised customer list;

2) Rights reserved for CCS DPS Agreement https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/b683d618-769a-4bea-90ad-51bda7f70ae9

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2022
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The value provided in Section II.1.5) is only an estimate. The Authority cannot guarantee to suppliers any business through this DPS Agreement. The Authority expressly reserves the right:

(i) not to award any DPS Agreement as a result of the procurement process commenced by publication of this notice; and

(ii) to make whatever changes it may see fit to the content and structure of the tendering competition; and in no circumstances will the customer be liable for any costs incurred by the suppliers.

We consider that the Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 ("TUPE") may apply at the call for competition.

It is the suppliers responsibility to take your own advice and consider whether TUPE is likely to apply in the particular circumstances of the contract and to act accordingly.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Crown Commercial Service
9th Floor The Capital, Old Hall Street
Liverpool
L3 9PP
Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@crowncommercial.gov.uk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

There is no right of appeal in this procurement. If you have a complaint or seek to challenge the outcome, please follow the guidance on procedure contained in the previous section.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019