Diensten - 122312-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Cyprus-Nicosia: Reclame- en marketingdiensten

2019/S 053-122312

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Panagrotikos Farmers Union
15, K. Matsi and Samou, Elvasti Building 1st Floor
Nikosia
1687
Cyprus
Contactpersoon: Anastasis Yiapanis
Telefoon: +357 22422809
E-mail: panagrotikos@panagrotikos.org.cy
Fax: +357 22423358
NUTS-code: CY00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.panagrotikos.org.cy

I.1)Naam en adressen
Union of Hellenic Chambers
6, Akadimias Str.
Athens
10671
Griekenland
Contactpersoon: Vasileios Apostolopoulos
Telefoon: +30 2103387104
E-mail: vassapost@uhc.gr
Fax: +30 2103387104
NUTS-code: EL30

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uhc.gr

I.1)Naam en adressen
Bulgarian National Horticultural Union
5 Gergina str. Bankya
Sofia district
1320
Bulgarije
Contactpersoon: Mariana Miltenova
Telefoon: +359 29880259
E-mail: nhu@abv.bg
NUTS-code: BG41

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bnhu.bg

I.1)Naam en adressen
National Association Interprofessional Organization “PRODCOM” Legume Fructe
1, Walter Maracineanu Square
Bucharest
010155
Roemenië
Contactpersoon: Aurel Tanase
Telefoon: +40 733327000
E-mail: oipa.legumefructe@yahoo.ro
NUTS-code: RO32

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oipalegumefructe.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

The regulation of procedures for the award of public contracts and for Related Matters Law of 2016 (Law 73(I)/16)

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.panagrotikos.org.cy
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Union of farmers
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Union of farmers

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Refresh 826015

Referentienummer: 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79340000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Refresh is a multi programme submitted for AGRI-MULTI-2018, concerning information and promotion about fruits and vegetables in the context of proper dietary practices. The service contract is related to the implementation of a coherent set of activities including public relations, website and social media, advertising and communication tools, events and promotion at Points of Sales (POS).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 982 449.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
NUTS-code: CY
NUTS-code: DE
NUTS-code: CZ
NUTS-code: EL
NUTS-code: PL
NUTS-code: RO
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

As stipulated at the tender specification.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Refresh 82615 - Information project for promotion of fresh fruit and vegetables in internal market Germany, Poland and Czech Republic under Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council 1144/2014

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As stated in the procurement documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Performance guarantee equal to 5 % of the value of the contract.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Grant agreement has already been signed on 10.12.2019 and starting date of the action was 1.1.2019.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

15, K. Matsi and Samou, Elvasti Building 1st floor, 1867 Nicosia.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

As stated in the procurement documents.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tender Review Authority
81-83 Griva Digeni Avenue 2nd Floor, Iakovides Tower
Nicosia
1080
Cyprus
Telefoon: +357 22445100
E-mail: tra@aap.gov.cy
Fax: +357 22445107

Internetadres: http://www.tra.gov.cy

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

As stated in the procurement document.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019