Diensten - 122439-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 053-122439

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
Primaciálne námestie 1
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
814 99
Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Alexandra Vičanová
Telefoon: +421 259356106
E-mail: vicanova@bratislava.sk
NUTS-code: SK010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bratislava.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Referentienummer: MAGS OVO 32531/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom obstarávania sú služby na údržbe a prevádzke kolektorov v zmysle Prevádzkového poriadku, platných právnych predpisov a STN.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 122 358.88 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50532400
51112100
51112200
50413200
50116100
50413100
50531200
50511000
50413200
50510000
71314100
90921000
45262600
51112200
31518200
50430000
45216120
50800000
98395000
38424000
71356100
71700000
51112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK010
Voornaamste plaats van uitvoering:

Územie mesta Bratislavy. Podrobnejšie vymedzenie miest je uvedené v Súťažných podkladoch - odd. B.1 Opis predmetu zákazky.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Údržba, prevádzka, revízie zariadení kolektorov:

— nepretržitá prevádzka, údržba, servis technologických zariadení kolektorov a odborné prehliadky na základe STN 737505; vyhl. č. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z, STN 331500; STN 33 2000- 3, STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-4-41 kapitola 411, 412, 414, STN 33 2000-5-54, STN 070703, STN 378312, STN 342710 čl. 435 a čl. 434 b, vyhl. MV SR č. 478/2008, zákon č. 314/2001 Z.z., zákon č. 124/2006 Z.z., vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z., vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z. zákon č. 142/2000 Z.z., STN 050705, STN 050610, STN 050630, vyhl. SBÚ č.21/1989 Zb.,

— obhliadka kolektorov pochôdzkou - pri kolektoroch s M a R v I. polroku prevádzky 2x týždenne, potom 1x denne, bez M a R 2 x denne, vykonávanie sprievodu a dozoru pracovných čiat a montážnych firiem a majiteľov inžinierskych sietí počas výkonu,

— vykonávanie sprievodu a dozoru pracovných čiat, montážnych firiem a majiteľov inžinierskych sietí uložených v kolektoroch počas výkonu,

— vykonávanie odpočtov vodomerov a elektromerov - mesačne,

— odhŕňanie snehu z prístupových miest (poklopov) a nadzemných objektov, ktoré sú súčasťou kolektoru a dispečingu podľa potreby a pokynu správcu kolektora,

— operatívne čistenie vpustov na kolektoroch podľa pokynu správcu kolektora,

— vykonávanie deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie podľa zákona č.355/2007 Z. z. podľa potreby a pokynu správcu,

— prevetrávanie kolektorov - prievanom v letnom období (pootvorením min dvoch servisných poklopov)

— temperovanie nadzemných objektov v zimnom období v RM rozvodni teplota nesmie klesnúť pod 5 stupňov C,

— zatepľovanie nadzemných objektov v zimnom období.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 187-422556
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Osvetlenie, s.r.o.
31328296
Hraničná 18
Bratislava
821 05
Slovakije
NUTS-code: SK010
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 122 358.88 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 122 358.88 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019