Diensten - 122449-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Linz: Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs

2019/S 053-122449

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bund, vertreten durch das Arbeitsmarktservice, dieses vertreten durch das Arbeitsmarktservice OÖ als vergebende Stelle
Europaplatz 9
Linz
4021
Oostenrijk
Telefoon: +43 7326963-20337
E-mail: maria.ganser@ams.at
Fax: +43 7326963-20190
NUTS-code: AT31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ams.at/ooe

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Arbeitsmarktförderungen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EDV-AnwenderInnekurs inkl. digitaler Kompetenz für das AMS Perg.

Referentienummer: AMSOÖ_Ga10_411_19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verbesserung der individuellen Chancen am Arbeitsmarkt durch den Erwerb von EDV-Anwender-Grundkenntnissen und digitaler Kompetenz.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 47 503.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Perg Stadt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verbesserung der individuellen Chancen am Arbeitsmarkt durch den Erwerb von EDV-Anwender-Grundkenntnissen und digitaler Kompetenz.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität eingesetztes Personal / Weging: 23
Kwaliteitscriterium - Naam: Konzeptive Qualität / Weging: 22
Kwaliteitscriterium - Naam: Gender und Diversity-Kompetenz / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 241-550845
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BFI OÖ
Muldenstraße 5
Linz
4021
Oostenrijk
NUTS-code: AT31
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 503.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nationale Erkennungsnummer: [L-669178-9312]

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht Wien
Erdbergstraße 192-196
Wien
1030
Oostenrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019