Diensten - 122452-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Aansprakelijkheidsverzekeringen

2019/S 053-122452

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S. M. E., S. A. (Acuamed)
A83174524
C/ Albasanz, 11
Madrid
28037
Spanje
Contactpersoon: Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S. M. E., S. A. (Acuamed)
Telefoon: +34 914234500
E-mail: contratacion@acuamed.es
Fax: +34 914234547
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.acuamed.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UCeeztLJXAw%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de una póliza de seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos

Referentienummer: SV/50/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66516000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de una póliza de seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 90 340.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66513100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de una póliza de seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Criterios de calidad automáticamente cuantificables / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SV/50/18
Benaming:

Servicio de una póliza de seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Chubb European Group, S. E. Sucursal en España
W0067389G
Paseo de la Castellana, 141
Madrid
28046
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 90 340.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S. M. E., S. A.
C/ Albasanz, 11
Madrid
28037
Spanje
Telefoon: +34 914234558
E-mail: contratacion@acuamed.es
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Acuamed
C/ Albasanz, 11
Madrid
28037
Spanje
Telefoon: +34 914234558
E-mail: contratacion@acuamed.es
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019