Diensten - 122462-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Riga: Diensten in verband met bosbouw

2019/S 053-122462

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
AS "Latvijas valsts meži"
40003466281
Vaiņodes iela 1
Rīga
LV-1004
Letland
Contactpersoon: Ilze Birkmane
Telefoon: +371 25449172
E-mail: i.birkmane@lvm.lm
NUTS-code: LV00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lvm.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Akciju sabiedrība
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Mežsaimniecība

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Referentienummer: AS LVM MS MK 2018/338_Ak
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77230000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 65 600.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšana Ogres iecirknī (22521-16-6)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vidusdaugavas reģions, Ogres iecirknis.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšana Ogres iecirknī (22521-16-7)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vidusdaugavas reģions, Ogres iecirknis.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšana Kokneses iecirknī (22522-18-18)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vidusdaugavas reģions, Kokneses iecirknis.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšana Ērberģes iecirknī (22528-19-5)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vidusdaugavas reģions, Ērberģes iecirknis.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 188-424925
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5-5.8_003u_220_19_138
Perceel nr.: 1
Benaming:

Jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšana Ogres iecirknī (22521-16-6)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Silva Rex"
45403043568
Māras iela 5, Koknese, Kokneses pag.
Kokneses nov.
LV-5113
Letland
NUTS-code: LV00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 830.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 830.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5-5.8_003s_220_19_136
Perceel nr.: 2
Benaming:

Jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšana Ogres iecirknī (22521-16-7)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jānis Šteinbergs
"Dambīši", Kaltene
Rojas novads
LV-3264
Letland
NUTS-code: LV00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 900.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5-5.8_003u_220_19_138
Perceel nr.: 3
Benaming:

Jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšana Kokneses iecirknī (22522-18-18)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Silva Rex"
45403043568
Māras iela 5, Koknese, Kokneses pag.
Kokneses nov.
LV-5113
Letland
NUTS-code: LV00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 720.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 720.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5-5.8_003r_220_19_135
Perceel nr.: 4
Benaming:

Jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšana Ērberģes iecirknī (22528-19-5)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jānis Antonevičs
"Druvas", Zalves pagasts
Neretas novads
LV-5112
Letland
NUTS-code: LV00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 150.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 150.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019