Diensten - 122464-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Onderhoud en reparatie van kantoormachines

2019/S 053-122464

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polen
E-mail: zamowienia.publiczne.olsztyn@kowr.gov.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.kowr.gov.pl/

Adres van het kopersprofiel: http://bip.kowr.gov.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obsługa serwisowa urządzeń biurowych w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie przy ul. Głowackiego 6 i w biurach Sekcji Zamiejscowych oraz Archiwum KOWR OT Olsztyn

Referentienummer: OLS.WOP.SSZP.260.71.2018.SB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi serwisowej urządzeń biurowych zlokalizowanych w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie przy ul. Głowackiego 6, w biurach Sekcji Zamiejscowych w terenie oraz archiwum. Lista lokalizacji biur Zamawiającego stanowi załącznik Nr 1 do istotnych postanowień umowy, które stanowią załącznik Nr 7 do SIWZ

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SIWZ

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woj. warmińsko-mazurskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi serwisowej urządzeń biurowych zlokalizowanych w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie przy ul. Głowackiego 6, w biurach Sekcji Zamiejscowych w terenie oraz archiwum. Lista lokalizacji biur Zamawiającego stanowi załącznik Nr 1 do istotnych postanowień umowy, które stanowią załącznik Nr 7 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w okresie od dnia 1.1.2019 roku do 31.12.2019 roku lub do wyczerpania kwoty z umowy.

3. Szczegółowy opis i liczba urządzeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia wraz ze wskazaniem miejsca użytkowania, wyszczególniono w formularzu cenowym, który stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ.

4. Przez obsługę serwisową rozumieć należy:

1) oględziny urządzenia biurowego zgłoszonego przez Zamawiającego do wykonania obsługi serwisowej, w miejscu jego użytkowania,

2) konserwację przeprowadzoną po wykonaniu limitu kopii przewidzianego przez producenta dla poszczególnych urządzeń biurowych lub z innej uzasadnionej przyczyny,

3) przygotowanie wyceny obsługi serwisowej wymagającej wymiany części zamiennych,

4) naprawę/wymianę części uszkodzonych/zużywających się,

5) w przypadku wymiany części – instalację nowych części oryginalnych lub nowych zamienników dopuszczonych przez producenta, przystosowanych do poszczególnych modeli,

6) udzielenie gwarancji na dostarczone części zamienne, na okres nie krótszy niż gwarancja producenta,

7) wykonywanie ekspertyz stanu technicznego urządzeń wymienionych w formularzu cenowym, który stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ – na żądanie Zamawiającego.

5. Zakres konserwacji, o której mowa w ust. 4 pkt 2 obejmuje, w szczególności:

1) czyszczenie i odkurzanie wnętrza maszyny kopiującej,

2) czyszczenie i mycie układu optyki,

3) czyszczenie elementów pobierania i transportu papieru (rolki, pasy transportu),

4) czyszczenie układu grzejnego,

5) czyszczenie elektrod, wałków ładujących, pasów transferowych,

6) czyszczenie wszystkich filtrów oraz zespołu wywoływaczki,

7) smarowanie elementów napędu,

8) kontrolę stanu technicznego ww. podzespołów,

9) regulację w zakresie jakości kopii.

6. Wykonawca we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu do serwisowanego sprzętu oraz koszty transportu uszkodzonych urządzeń.

7. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do odebrania po każdej interwencji serwisowej wszystkich uszkodzonych lub zużytych części zamiennych. Za ich utylizację odpowiedzialny będzie Wykonawca w sposób przewidziany prawem, w szczególności przepisami związanymi z ochroną środowiska.

8. W przypadku dokonywania naprawy/wymiany części zużytych lub uszkodzonych, Wykonawca zobowiązuje się do instalacji:

1) w przypadku wszystkich części wykazanych w formularzu cenowym - nowych części oryginalnych,

2) w przypadku pozostałych części - za zgodą Zamawiającego, nowych zamienników dopuszczonych przez producenta, przystosowanych do poszczególnych modeli.

9. Dostarczony przedmiot zamówienia (dotyczy części zamiennych) musi być wolny od wad i fabrycznie nowy (dotyczy zarówno części oryginalnych, jak i zamienników).

10. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy wymagającej wymiany części zamiennych w terminie 7 dni od momentu zaakceptowania przez Zamawiającego wyceny, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany, na czas naprawy.

11. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-451447
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Obsługa serwisowa urządzeń biurowych w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie przy ul. Głowackiego 6 i w biurach Sekcji Zamiejscowych oraz Archiwum KOWR OT Olsztyn

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

W dniu 28.2.2019 r. Dyrektor Generalny zatwierdził Plan zamówień publicznych na rok 2018, w którym to OT Olsztyn przewidział na usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania, kwotę 125 000 PLN brutto. Na podstawie ww. zatwierdzonego planu, OT Olsztyn w dniu 11.10.2018 r. wszczął niniejsze postępowanie. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta na kwotę 106 021,08 PLN brutto. W związku z tym, że Wykonawca spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlegał wykluczeniu z postępowania, OT Olsztyn w dniu 2.1.2019 r. dokonał wyboru oferty firmy Faxiko Sp. z o.o. z Olsztyna. W dniu 29.1.2019 r. OT Olsztyn wystąpił do Centrali KOWR z wnioskiem nr OLSZ/2019/K001 (kserokopia w załączeniu) o zmianę limitu w planie KOWR w poz. 1.2.1 „Usługi remontowe”, w której to pozycji Centrala KOWR dokonała korekty zmniejszając znacząco ilość środków przeznaczonych m.in. na serwis i konserwację urządzeń biurowych. Pierwotna kwota przekazana do projektu planu finansowego była tożsama z kwotą zaplanowaną w planie zamówień publicznych tj. kwotą 125 000 PLN brutto. Łączna ilość środków po korekcie Centrali KOWR w poz. 1.2.1 wynosiła 89 250 PLN brutto. Mając na względzie fakt, że ww. pozycji przewidziane są także usługi remontowe samochodów służbowych, na usługę dot. serwisu i konserwacji urządzeń biurowych pozostało ok. 20 000 PLN przy otrzymanej ofercie na 106 021,08 PLN brutto. W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.1.2019 r. Centrala KOWR w piśmie z dnia 13.2.2019 r. (kserokopia w załączeniu) poinformowała, że „... wniosek nr OLSZ/2019/K001 z dnia 209.1.2019 r. nie został zaakceptowany”. W związku z powyższym, OT Olsztyn nie miał możliwości zawarcia umowy z Faxiko Sp. z o.o. z Olsztyna na kwotę odpowiadającą złożonej przez nich ofercie, gdyż stanowiło by to naruszenie dyscypliny finansów publicznych (patrz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych). Ponadto OT Olsztyn nie miał podstaw do unieważnienia niniejszego postępowania, gdyż nie zachodzi w niniejszym przypadku żadna z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. W związku z powyższym OT Olsztyn postanowił nie udzielać zamówienia wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019