Diensten - 122539-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Livorno: Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines

2019/S 053-122539

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Azienda ambientale di pubblico servizio S.p.A.
C.F./P.IVA 01168310496
Via dell'artigianato 39/B
Livorno
57121
Italië
Contactpersoon: Dott.ssa Baldeschi L. – Dott. Bigongiari M. – Area legale e appalti acquisti
Telefoon: +39 0586416329/+39 0586416310
E-mail: aamps@postecert.it
Fax: +39 0586406033
NUTS-code: ITI16

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aamps.livorno.it

Adres van het kopersprofiel: www.aamps.livorno.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione degli apparati meccanici e delle carpenterie metalliche del termovalorizzatore e del preselezionatore dei rifiuti

Referentienummer: Pratica n.46 dell'anno 2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di manutenzione degli apparati meccanici e delle carpenterie metalliche del termovalorizzatore e del preselezionatore rifiuti ubicati presso la sede operativa di Aamps S.p.A. in Livorno, da eseguirsi nel periodo di fermata generale degli impianti.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 304 997.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI16
Voornaamste plaats van uitvoering:

Prevalentemente c/o sede impiantistica Aamps – Via dell'Artigianato 32, Livorno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di manutenzione meccanica e delle carpenterie metalliche da eseguirsi c/o impianti di termovalorizzazione e preselezione rifiuti di Aamps S.p.A.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Oneri per la sicurezza da DUVRI pari a 4 997,50 EUR.

Aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi degli artt. 95 co. 4 lett. b) e 97 co.1 D.Lgs. n.50/16.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 095-216110
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione degli apparati meccanici e delle carpenterie metalliche del termovalorizzatore e del preselezionatore dei rifiuti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
CON.AR.T. società consortile a r.l.
C.F./P.IVA 01304720558
Via Flaminia Ternana 382
Narni (TR)
05035
Italië
Telefoon: +39 744305818
E-mail: info@consorzioconart.it
Fax: +39 744305818
NUTS-code: ITI22

Internetadres: www.consorzioconart.it

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 304 997.50 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 304 997.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

CIG 7481326983 – Responsabile del procedimento: p.i. Fabio Cecchi.

Appalto aggiudicato con il ribasso unico del 10,21 % sulle «tariffe orarie previste nel Prezzario della Regione Toscana Provincia di Livorno» per l'anno 2018, poste a base d'asta, oltre oneri per la sicurezza da interferenze pari a 4 997,50 EUR ed IVA.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
Italië
Telefoon: +39 055267301
Fax: +39 05526730325

Internetadres: http://www.giustiziaamministrativa.it

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Vedi art. 204 del D.Lgs. n.50/2016 e per il resto vedi codice del processo amministrativo D.Lgs. n.104/2010.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019