Diensten - 122599-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-La Mole: Cultuur-, sport- en recreatiediensten

2019/S 053-122599

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de La Mole
Hôtel de Ville
La Mole
83310
Frankrijk
Telefoon: +33 494400580
E-mail: secretaire-mairie@mairie-lamole.fr
Fax: +33 494495524
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mairie-lamole.fr

Adres van het kopersprofiel: http://mairie-lamole.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gestion de l'accueil de loisirs sans hébergement, la garderie périscolaire, le temps méridien, le service minimum d'accueil

Referentienummer: 2019-1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gestion de l'accueil de loisirs sans hébergement, la garderie périscolaire, le temps méridien, le service minimum d'accueil.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 142 399.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centre aéré.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gestion du centre de loisirs sans hébergement, la garderie périscolaire, le temps méridien, le service minimum d'accueil

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité technique de l'offre / Weging: 35
Prijs - Weging: 20 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-1
Perceel nr.: unique
Benaming:

Gestion de l'accueil de loisirs sans hébergement, la garderie périscolaire, le temps méridien, le service minimum d'accueil

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Odel Var
38 bis rue Picot
Toulon
83000
Frankrijk
NUTS-code: FRL05
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 142 399.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Mairie de la Mole
2 place de la Mairie
La Mole
83310
Frankrijk
Telefoon: +33 494402864
E-mail: secretaire-mairie@mairie-lamole.fr

Internetadres: https://www.mairie-lamole.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019