Diensten - 122623-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Assen: Bus- en autobusverhuur met chauffeur

2019/S 053-122623

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord en Midden Drenthe
411735318
Selma Lagerloflaan 3
Assen
9406 KB
Nederland
Contactpersoon: Ramon Nieuwenhuizen
Telefoon: +31 546455655
E-mail: aanbesteding@inkada.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.csvincentvangogh.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Busvervoer

Referentienummer: 2018/1218RN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60172000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanbesteding bestaat uit 2 percelen:

1. Eendaagse ritten Nederland en eendaagse ritten buitenland;

2. Meerdaagse ritten buitenland.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 114 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eendaagse ritten Nederland en eendaagse ritten buitenland

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60172000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Assen en Beilen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdocumenten

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Open vragen / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Meerdaagse ritten buitenland

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60172000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Assen en Beilen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdocumenten

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Open vragen / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 244-558807
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Busvervoer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gebo Tours B.V.
05074622
Den Hulst 134
Nieuwleusen
7711 GT
Nederland
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.gebo.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 114 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Busvervoer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Munckhof Reizen B.V.
12003285
Handelstraat 15
Horst
5961 PV
Nederland
Telefoon: +31 773978888
E-mail: aanbestedingen@munckhof.nl
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.munckhofreizen.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gebo Tours B.V.
05074622
Den Hulst 134
Nieuwleusen
7711 GT
Nederland
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.gebo.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
De Vier Gewesten B.V.
08181070
Trees Kinstraat 19
Rijen
5122 CM
Nederland
Telefoon: +31 613784650
E-mail: r.vandijk@dvg.nl
Fax: +31 881264090
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.dvg.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019