Diensten - 122669-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Belluno: Geïntegreerde technische diensten

2019/S 053-122669

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
Via Feltre 57
Belluno
32100
Italië
Telefoon: +39 0437516256
E-mail: tecnico.bl@aulss1.veneto.it
NUTS-code: ITH33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aulss1.veneto.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento dei servizi tecnici di progettazione e direzione lavori per l’adeguamento alla normativa antincendio – I^ triennio del DM 19.3.205, per le strutture aziendali.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71340000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 524 131.54 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Belluno.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71340000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH33
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Merito tecnico / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feltre.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71340000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH33
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Merito tecnico / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cadore.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71340000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH33
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Merito tecnico / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Agordo.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71340000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH33
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Merito tecnico / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 209-479007
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 26
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Areatecnica S.r.l.
Masi di Sedico
32036
Italië
NUTS-code: ITH33
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Areatecnica S.r.l.
Mas di Sedico
Italië
NUTS-code: ITH33
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 965 251.46 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 524 131.54 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR del Veneto
Cannaregio 2277
Venezia
30121
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019