Diensten - 122697-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Brussel: Diensten voor opleiding inzake gezondheidszorg

2019/S 053-122697

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0367.303.762_68
Victor Hortaplein 40
Brussel
1060
België
Contactpersoon: Yahiou Nabila
E-mail: Nabila.Yahiou@sante.belgique.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.health.fgov.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335545

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

De implementatie van de Belgische aanbevelingen betreffende de behandeling van lage rugpijn en radiculaire pijn en de beoordeling van de implementatie van die aanbevelingen

Referentienummer: FOD VVVL-EBP/LBP/NYU/2018/01-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80561000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De diensten die gepresteerd moeten worden in het kader van deze overheidsopdracht worden opgesplitst in 2 delen die in totaal 3 percelen bevatten: Deel I omvat 2 percelen, de diensten die verband houden met de implementatie van de aanbevelingen die geformuleerd werden in KCE-rapport 295 uit 2017 met als titel ‘lage rugpijn en radiculaire pijn: kernelementen van een zorgpad’. Deel II omvat 1 perceel, de diensten die verband houden met de uitwerking van indicatoren die het mogelijk maken om die implementatie te evalueren.

De uit te voeren diensten zullen gebaseerd moeten zijn op de inhoud van de aanbevelingen van dat KCE-rapport 295 uit 2017.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 419 949.26 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Het is de bedoeling om multidisciplinaire opleidingen te ontwikkelen, op te zetten en te organiseren.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het is de bedoeling om multidisciplinaire opleidingen te ontwikkelen, op te zetten en te organiseren. Deze opleidingen dienen conform te zijn met de inhoud van het KCE-rapport 295, aangepast te zijn aan de behoeften van het doelpubliek, gevalideerd (vooraf getest) te worden en de zorgverleners in staat te stellen om lage rugpijn en radiculaire pijn beter te behandelen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De kwaliteit van de offerte / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Het is de bedoeling om volledig informatiemateriaal (beslissingshulp) uit te werken, te produceren en te verspreiden.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79822500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het is de bedoeling om volledig informatiemateriaal (beslissingshulp) uit te werken, te produceren en te verspreiden. Deze informatiemateriaal dient nauwkeurig te is, in overeenstemming met de inhoud van het KCE-rapport 295, geschikt te is aan het doelpubliek en gevalideerd te worden voor patiënten die lijden aan lage rugpijn en/of radiculaire pijn.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De kwaliteit van de offerte / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Het is de bedoeling om indicatoren identificeren en een set indicatoren ontwikkelen die conform, aangepast en gevalideerd is op basis van de verschillende elementen in het KCE-rapport 295.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79330000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het is de bedoeling om indicatoren identificeren en een set indicatoren ontwikkelen die conform, aangepast en gevalideerd is op basis van de verschillende elementen in het KCE-rapport 295.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De kwaliteit van de offerte / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 143-326994
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Multidisciplinaire opleidingen ontwikkelen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Domus Medica VZW
Lange Leemstraat 187
Antwerpen
2018
België
NUTS-code: BE211
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 301 841.37 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Informatiemateriaal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Domus Medica VZW
Lange leemstraat 187
Antwerpen
2018
België
NUTS-code: BE211
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 255.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Indicatoren uitwerken

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Domus Medica VZW
Lange Leemstraat 187
Antwerpen
2018
België
NUTS-code: BE211
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 81 852.89 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Oostenrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019