Diensten - 122738-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: Technische computerondersteuningsdiensten

2019/S 053-122738

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Junta de Andalucía — Consejería de Educación
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n
Sevilla
41071
Spanje
Contactpersoon: Encarnación Benítez Clavero
Telefoon: +34 955065490
E-mail: contratacion.ced@juntadeandalucia.es
Fax: +34 955064003
NUTS-code: ES61

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced

Adres van het kopersprofiel: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action?pkCegr=4031478

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Explotación de la Plataforma Abaco, colabora de la Consejería de Educación

Referentienummer: CONTRATO 2018/61644
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72611000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Mantenimiento adaptativo y gestión de la explotación de la Plataforma Abaco, colabora de la Consejería de Educación.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 267 672.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
NUTS-code: ES618
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sevilla.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mantenimiento adaptativo y gestión de la explotación de la Plataforma Abaco, colabora de la Consejería de Educación.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Posibilidad de prórroga por igual período e importe que en el contrato inicial y posibilidad de ampliación de hasta un 20 % por cambios normativos.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 208-476087
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/61644
Benaming:

Explotación de la Plataforma Abaco, colabora de la Consejería de Educación

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S. L. U.
Sevilla
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 677 224.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 267 672.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
Sevilla
Spanje
Telefoon: +34 600161382/+34 600149336/+34 671530853
E-mail: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es
Fax: +34 955515041
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019