Diensten - 122786-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Montreuil: Software en informatiesystemen

2019/S 053-122786

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
DSI de Pôle emploi
130 005 481 09862
70 rue Lagny
Montreuil
93100
Frankrijk
E-mail: sisgjuridique.00316@pole-emploi.fr
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pole-emploi.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public administratif
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Emploi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mise à disposition d'une solution logicielle en mode SAAS (logiciel à la demande) spécifique à la gestion des émissions des gaz à effet de serre

Referentienummer: SI_AOO_2018_11
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 - JA02
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Mise à disposition d'une solution logicielle en mode SAAS (logiciel à la demande) spécifique à la gestion des émissions des gaz à effet de serre.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 320 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48461000
48000000
24311800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation a pour objet la mise à disposition d'une solution logicielle en mode SAAS (logiciel à la demande) spécifique à la gestion des émissions des gaz à effet de serre.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 196-443584
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SI/C18/06
Benaming:

Mise à disposition d'une solution logicielle en mode SAAS (logiciel à la demande) spécifique à la gestion des émissions de gaz à effet de serre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Greenflex
16 boulevard Montmartre
Paris
75009
Frankrijk
NUTS-code: FR1

Internetadres: https://www.greenflex.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 320 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Montreuil
7 rue Catherine Puig
Montreuil
93100
Frankrijk
Telefoon: +33 149202000
E-mail: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Fax: +33 149202099

Internetadres: http://montreuil.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— soit avant la conclusion de l'accord-cadre sur la base de l'article L. 551-1 du code de Justice administrative,

— soit après la conclusion de l'accord-cadre sur la base de l'article L. 551-13 du code de justice administrative dans un délai de 31 jours suivant les conditions fixées à l'article R. 551-7 du même code,

— soit par un recours de pleine juridiction contestant la validité de l'accord-cadre ou de certaines de ses clauses dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. En cas de demande indemnitaire, un recours administratif préalable doit être exercé auprès du directeur général adjoint SI de pôle emploi — 70 rue de Lagny — 93100 Montreuil.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019