Diensten - 122789-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Bordeaux: Reparatie en onderhoud van pompen

2019/S 053-122789

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gironde Habitat
40487708600029
40 rue d'Armagnac, CS 71232
Bordeaux
33074
Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
NUTS-code: FRI12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gironde-habitat.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien de la station d'épuration, des pompes de relevage et des surpresseurs

Referentienummer: 18-6850
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50511000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Forme de marché: marché mixte — forfaitaire et à bons de commande avec minimum et maximum.

Attribution d'un marché unique.

Montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre pour la partie bons de commande:

— minimum HT: 16,000 EUR HT;

— maximum HT: 60,000 EUR HT.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 55 572.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Forme de marché: marché mixte — forfaitaire et à bons de commande avec minimum et maximum.

Attribution d'un marché unique.

Montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre pour la partie bons de commande:

— minimum HT: 16,000 EUR HT;

— maximum HT: 60,000 EUR HT.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique appréciée avec le mémoire technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 186-420352
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAUR
7 avenue Mercure — BP 33394 — Quint-Fonsegrives
Balma
31130
Frankrijk
NUTS-code: FRJ23

Internetadres: http://www.gironde-habitat.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 572.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Pour la partie à bons de commande:

— montant minimum: 16 000 EUR HT / 4 ans,

— montant maximum: 60 000 EUR HT / 4 ans.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
Bordeaux
33063
Frankrijk
Telefoon: +33 556993800
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Fax: +33 556243903
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019