Diensten - 122790-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Oulu: Reparatie en onderhoud van koelinstallaties

2019/S 053-122790

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oulun kaupunki
0187690-1
PL 27, Oulun kaupunki
Oulu
90015
Finland
Contactpersoon: Niko Mursu
Telefoon: +358 407035674
E-mail: niko.mursu@ouka.fi
NUTS-code: FI1D9

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://tilakeskus.ouka.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kylmälaitteiden huoltopalvelut

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50730000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Liikelaitos Oulun Tilakeskus haki tällä tarjouspyynnöllä palveluntarjoajaa suorittamaan Tilakeskuksen kiinteistöjen kylmälaitteiden vuosihuoltoja sekä kunnossapitokorjauksia tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olleiden asiakirjojen mukaisesti.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D9
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankintaan sisältyi Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen kiinteistöjen kylmälaitteiden vuosihuollot liitteenä olleen luettelon (Laiteluettelo, liite 1) mukaisesti ajalle 1.1.2019–31.12.2020. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan 1.1.2019. Tarjoilulinjastojen, henkilökunnan sosiaalitilojen sekä ammoniakkia sisältävien kylmälaitteiden huoltaminen eivät sisältyneet tarjouspyyntöön. Vuosihuoltojen tavoitteena on ylläpitää tilaajan kiinteistöjen kylmälaitteet käyttötarkoituksensa mukaisessa toimintakunnossa. Säännöllisen huoltotoiminnan tavoitteena on myös toteuttaa lakien ja määräysten velvoitteet kylmälaitteiden osalta. Jatkossa tilaajan kylmälaitteista on löydyttävä lakisääteinen huoltopäiväkirja sekä kylmäkoneiston läheisyydestä että laitehuoltoja suorittavalta urakoitsijalta sekä toimitettuna tilaajalle sopimuksen mukaisesti.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 213-488613
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Kylmälaitteiden huoltopalvelut

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aermec Oy
2686035-9
Oulu
Finland
NUTS-code: FI1D9
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019