Diensten - 122803-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Stryama: Landbouwmachines

2019/S 053-122803

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„Yuzhnotsentralno darzhavno predpriyatie“ DP — gr. Smolyan, TP „DLS Trakiya“
2016195800225
Obshtina Rakovski, oblast Plovdiv
Stryama
4142
Bulgarije
Contactpersoon: Dinko Ilchev
Telefoon: +359 885-10-6225
E-mail: dlstrakia@ucdp-smolian.com
Fax: +359 3153-2362
NUTS-code: BG421

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ucdp-smolian.com

Adres van het kopersprofiel: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=2223

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: основна дейност: горско и ловно стопанство, съгласно чл. 165, ал. 1 и ал. 2 от ЗГ и чл. 9, ал. 1—9 от ЗЛОД.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и други), включително доставка на резервни части и консумативи

Referentienummer: 16000000
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
16000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и други), включително доставка на резервни части и консумативи, за срок от 24 месеца

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

В сервизната база на изпълнителя

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и други), включително доставка на резервни части и консумативи, за срок от 24 месеца

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 004-005163
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 2-0988-4070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 2-980-7315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019