Diensten - 122807-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Huddinge: Diensten voor crisismanagement

2019/S 053-122807

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Huddinge kommun
212000-0068
Kommunalvägen 28
Huddinge
141 85
Zweden
Telefoon: +46 853530294
E-mail: fredrik.gerle@huddinge.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.huddinge.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Upphandling av krishanteringsutbildning

Referentienummer: UH-2018-077
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79430000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Huddinge kommun avser att upphandla utbildningar för sina förvaltningar och krisorganisation inom området kris och katastrofhantering. Upphandlingen görs då kommunen ska följa Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Detta innebär att kommunen ska ha en övad och väl förbered krisorganisation. Målet är att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid (2 kap. 8 § LEH). Dessutom vill kommunen kunna skräddarsy övningar och utbildningar utöver vad lagen kräver.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Huddinge

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser utbildningar för sina förvaltningar och krisorganisation inom området kris och katastrofhantering.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1 + 1

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 234-535013
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Zweden
Telefoon: +46 8-56168000
E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019