Diensten - 122875-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Resultaten van prijsvragen voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2019/S 053-122875

Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
AK25406
Rákóczi út 42.
Budapest
1072
Hongarije
Contactpersoon: Horváth Csaba
Telefoon: +36 703903757
E-mail: csaba.horvath@kozlekedesimuzeum.hu
Fax: +36 7990141
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kozlekedesimuzeum.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.newtransportmuseum.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Új Közlekedési Múzeum Építészeti Tervpályázat

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (Múzeum) Európa egyik legrégebbi alapítású közlekedési múzeuma. 1899 óta, közel 120 éve nemcsak gyűjti, megőrzi, kutatja és kiállítja a magyar műszaki fejlődés, a nemzetközi sikereket is elért magyar közlekedésügy eredményeit, hanem a Múzeum évtizedeken át Magyarország népszerű, évi 150-200 000 látogatót vonzó múzeumai közé tartozott. Városligeti épülete azonban nem volt alkalmas a kiállítás mellett a folyamatosan gyarapodó gyűjtemények és archívumok, a szükséges restaurátorműhelyek és a korszerű múzeumi infrastruktúra elhelyezésére.

A kibővült program a Városligetben már nem volt elhelyezhető, így a lehetséges fejlesztési koncepciók és helyszínek értékelését követően Magyarország Kormánya 2011/2017. (XII. 22.) határozatában a Múzeum számára új központi telephelyet jelölt ki Budapest X. kerületében, Kőbánya nagy múltú ipari negyedében, a Magyar Államvasutak egykori Északi Főműhelyének területén.

Az új helyszín környezetében több város rehabilitációs beruházás zajlik, amelyek közül legjelentősebb a Magyar Állami Operaház Műhelyházának kialakítása, valamint a Népliget – Budapest legnagyobb területű, de kevéssé látogatott városi parkjának – megújítása. Az így létrejövő kulturális-rekreációs negyed egyik fókuszpontja a Múzeum lehet.

Az új helyszín a Múzeum kívánalmaihoz illeszkedve kínál megoldást a kiállítás mellett a raktárak, restaurátorműhelyek elhelyezésére, miközben a funkciók köre konferencia- és rendezvényhelyszínnel, valamint oktatási infrastruktúrával bővülhet. Az éves látogatószámot a korábbi számot megduplázva legalább 350 000 főre kívánja emelni.

A Múzeum részeként működő Közlekedési Múzeum közlekedési gyűjteményének elhelyezése és új kiállítóhelyének megvalósításához érdekében 2018-ban nyilvános építészeti tervpályázatot hirdetett a magyar jogszabályi háttér előírásainak megfelelően. A tervpályázat során a múzeumépítésben és kiállítás tervezésben jártas magyar és nemzetközi irodákat kívánt megszólítani. A pályázat a fejlesztési ingatlan szorosan vett területén túlmenően javaslatokat várt a kapcsolódó területek fejlesztésére is. A tervpályázatot követően az Ajánlatkérő a nyertes pályázóval hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követően tervezési szerződést kíván kötni.

A tervezési terület teljes egészében kiterjed a Budapest 38920/9 helyrajzi számú, a Múzeum elhelyezésére szolgáló ingatlanra, valamint a vasúti megállóhely elhelyezésére kijelölt 38917/2 helyrajzi számú ingatlanra. A két említett telekkel határos, jórészt közterületi besorolású ingatlanok a tervezési programban felsorolt közlekedési létesítmények és közművek elhelyezése miatt kis mértékben érintetté válhatnak, de koncepcionális mélységű átformálásuk nem képezte a pályázat tárgyát.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

1. Építészet és urbanisztika

— épület és környezet, városképi megjelenés,

— építészeti minőség és újszerűség,

— tájépítészet: közösségi terek és zöldfelületek,

— funkcionális kapcsolatrendszer, belső és külső kapcsolatok,

— megfogalmazott helyiségprogram teljesítése,

— műemléki szempontok érvényesítése, illeszkedés a környezetbe,

— építészeti innováció és racionalitás egyensúlya.

2. Intézményi vízió és program támogatása

— bemutatandó tárgyak és járművek elhelyezése,

— nemzetközi viszonylatban is értékes múzeum létrehozása,

— történeti és koncepcionális bemutatás,

— kiállítás és épület szerves egysége,

— fenntarthatóság és gazdaságos/racionális működtetés lehetősége,

— bemutatók átalakíthatósága, flexibilitás,

— költségkeret betartása.

3. Múzeumtechnológia és műtárgyvédelmi szempontok

— Bemutatott és raktározott tárgyak védelme, mozgathatósága,

— csoportok és személyek vezetése, útvonalak, útpályák, feliratok, táblák,

— modern múzeumi és bemutatási technológiák alkalmazása.

4. Fenntarthatóság, üzemeltetési szempontok:

— smart megoldások,

— zöld koncepciók, környezetbarát épület és környezet,

— alacsony üzemeltetési költségek, kedvező anyaghasználat, energiatudatosság,

— költséghatékonyság, racionális kialakítás.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 152-349630

Afdeling V: Resultaten van de prijsvraag

De prijsvraag is stopgezet zonder gunning of toekenning van prijzen: neen
V.3)Gunning en prijzen
V.3.1)Datum van het besluit van de jury:
28/02/2019
V.3.2)Inlichtingen over deelnemers
Aantal te overwegen deelnemers: 13
Aantal deelnemende mkb-bedrijven: 8
Aantal deelnemers uit andere landen: 12
V.3.3)Naam/namen en adres(sen) van de winnaar(s) van de prijsvraag
Diller Scofidio + Renfro
601 W. 26th Street, Suite 1815
New York
10001
Verenigde Staten
Telefoon: +1 2122607971
E-mail: disco@dsrny.com
NUTS-code: 00
De winnaar is een mkb-bedrijf: neen
V.3.4)Waarde van de prijs/prijzen
Waarde van de toegekende prijs/prijzen zonder btw: 80 000.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A tárgyi tervpályázati eljárás 2 szakaszos meghívásos tervpályázati eljárás, amelyben 13 db részvételi jelentkezés került benyújtásra. Ezek közül 13 db részvételi jelentkezés lett alkalmasnak nyilvánítva és így ezek a részvételre jelentkezők nyújtottak be pályázatot a második (pályázati) szakaszban.

A Zárójelentés 9. pontjában foglaltak alapján „a Bírálóbizottság – a feladatelrendelő 2016/2017 (XII.22.) Korm. határozat előírásainak is megfelelően – a Tervpályázati rendelet 25. § (3) k.) pontja és 26. § (2) bekezdése alapján kizárólag az I. díjban részesített pályamű tervezőjét javasolja a tervpályázatot követő közbeszerzési eljárásban ajánlattételre történő felhívásra”.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019