Dodávky - 122934-2020

Submission deadline has been amended by:  157240-2020
13/03/2020    S52

Slovensko-Žilina: Vozidlá na zimnú údržbu ciest

2020/S 052-122934

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Žilinský samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37808427
Poštová adresa: Komenského 48
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 011 09
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Lokajová Iveta
E-mail: iveta.lokajova@zilinskazupa.sk
Telefón: +421 415032317
Fax: +421 415032431
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.zilinskazupa.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425498
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/425498
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Regionálna samospráva. Verejný obstarávateľ je v pozícii orgánu verejnej moci

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka vozidiel na údržbu ciest a snehových pluhov pre SC ŽSK

Referenčné číslo: 475S
II.1.2)Hlavný kód CPV
34143000 Vozidlá na zimnú údržbu ciest
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru päť ks nových univerzálnych sypačov podvozky + radlice + nadstavby pre Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa o nákup nových nákladných automobilov vozidiel určených na údržbu ciest s príslušenstvom v kategórií N3.

Dodaný tovar musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám a požiadavkám pre prihlásenie vozidiel v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie.

Vozidlá na údržbu ciest s príslušenstvom budú mať nasledovnú technologickú zostavu: päť ks technologických zostáv pozostávajúcich z podvozka nákladného automobilu pohon 4x4 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovných nadstavieb a to: nadstavby sypača na posyp chemickým a inertným materiálom alebo zmiešaným posypovým materiálom v zime a v lete na vysprávky ciest obaľovanou zmesou a snehovej radlice. Uchádzač odskúša funkčnosť predmetu zákazky v areáli príslušného závodu verejného obstarávateľa.

Súčasťou predmetu zákazky sú aj náklady na poskytnutie/zabezpečenie služieb ako: zaškolenie obsluhy na mieste dodania jednotlivých vozidiel, dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o: odovzdávajúci a preberací protokol, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradných dielov, záručný list, osvedčenia o evidencii časť II. pre podvozky, technické osvedčenia pre nadstavby a ostatnú dokumentáciu potrebnú v čase odovzdania predmetu zákazky na zápis do osvedčenia o evidencii - časť II, a to zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v deň dodania alebo v termíne určenom verejným obstarávateľom, náklady týkajúce sa prepravných služieb na miesto dodania obstarávaných vozidiel, náklady súvisiace s odskúšaním funkčnosti sypačov v areáloch príslušných závodov a uchádzač zároveň zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.

Uchádzač bude teda povinný zakalkulovať náklady na tovar a ostatné požadované prídavné služby do svojej cenovej ponuky.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a vzhľadom na špecifickosť predmetu zákazky rozhodol uskutočniť prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK). Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti spoločností, ktoré majú v predmete podnikania predaj sypačov v rozsahu technologických zostáv pozostávajúcich z motorových podvozkov ako nosičov sypacích nadstávb a iných prídavných zariadení, vrátane ich kompletizácie a zabezpečenia ich homologizácie v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri definovaní nediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky, resp. iných požiadaviek na predmet zákazky a pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ).

Zámer uskutočniť PTK verejný obstarávateľ zverejnil v E.V. č. 2020/S 027-060854 dňa 7. februára 2020 a vo VVO č. 35/2020 zo dňa 10. februára 2020 pod zn. 9281-POT. Zároveň po zverejnení oznámenia sprístupnil všetky informácie týkajúce sa PTK na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425033

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 860 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34144400 Vozidlá na údržbu ciest
34224200 Časti iných vozidiel
34921000 Zariadenia na údržbu ciest
43313100 Snehové pluhy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Predmet zákazky bude dodaný na jednotlivé závody SC ŽSK a to na závod: Horné Považie, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a Martin.

II.2.4)Opis obstarávania:

Päť ks nových univerzálnych sypačov podvozky + radlice + nadstavby pre Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa o nákup nových nákladných automobilov vozidiel určených na údržbu ciest s príslušenstvom v kategórií N3.

Dodaný tovar musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám a požiadavkám pre prihlásenie vozidiel v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie.

Vozidlá na údržbu ciest s príslušenstvom budú mať nasledovnú technologickú zostavu: päť ks technologických zostáv pozostávajúcich z podvozka nákladného automobilu pohon 4x4 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovných nadstavieb a to: nadstavby sypača na posyp chemickým a inertným materiálom alebo zmiešaným posypovým materiálom v zime a v lete na vysprávky ciest obaľovanou zmesou a snehovej radlice. Uchádzač odskúša funkčnosť predmetu zákazky v areáli príslušného závodu verejného obstarávateľa.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 860 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a vzhľadom na špecifickosť predmetu zákazky rozhodol uskutočniť prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK). Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti spoločností, ktoré majú v predmete podnikania predaj sypačov v rozsahu technologických zostáv pozostávajúcich z motorových podvozkov ako nosičov sypacích nadstávb a iných prídavných zariadení, vrátane ich kompletizácie a zabezpečenia ich homologizácie v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri definovaní nediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky, resp. iných požiadaviek na predmet zákazky a pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ).

Zámer uskutočniť PTK verejný obstarávateľ zverejnil v E.V. č. 2020/S 027-060854 dňa 7. februára 2020 a vo VVO č. 35/2020 zo dňa 10. februára 2020 pod zn. 9281-POT. Zároveň po zverejnení oznámenia sprístupnil všetky informácie týkajúce sa PTK na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425033

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Rozsah požadovaných podmienok účasti osobného postavenia je definovaný v bode - A.2.1 Osobné postavenie - súťažných podkladov. Bližšie informácie k preukázaniu osobného postavenia sú dostupné na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425498

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ nestanovuje podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

A.2.3 Technická alebo odborná spôsobilosť

Zoznam a opis podmienok účasti:

2.3.1 Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO: a to zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť informácie uvedené v zozname u príslušných odberateľov uvedených v predloženom zozname.

2.3.2 Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. m), bod 1 zákona a to:

Vzorkami, opismi alebo fotografiami. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil technický opis ponúkaného tovaru s uvedením názvu tovaru, technických parametrov (napr. výrobný výkres, napr. rozmerový nákres zobrazujúci dĺžkové a výškové dispozície) a fotografie predmetu zákazky. Doklady stačí predložiť v neoverenej kópii napr. prospekt od výrobcu. Opis musí byť v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol jasne vyhodnotiť splnenie požadovaných min. technických požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Upozornenie:

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Minimálna požadovaná úroveň k bodu 2.3.1: Uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania; v prípade ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí byť splnenie podmienky účasti preukázané referenciami o uspokojivom dodaní tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to v kumulatívnej hodnote viacerých samostatne realizovaných projektov/plnení/zmlúv ako je predpokladaná hodnota zákazky vyjadrená v EUR bez DPH, pričom hodnota aspoň jednej zákazky musí byť v minimálnom v objeme 200 000,- EUR bez DPH. Uchádzač minimálnu požadovanú úroveň môže preukázať aj jednou referenciou v hodnote predpokladanej hodnoty zákazky vyjadrenej v EUR bez DPH. Tovarom rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky je technologická zostava pozostávajúca z podvozka nákladného automobilu, nadstavby sypača a snehovej radlice. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.

V prípade, ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ/obstarávateľ uchádzač predloží len zoznam dodávok. Verejný obstarávateľ požaduje aby zoznam dodávok tovaru a prípadný dôkaz o plnení obsahoval minimálne: názov a sídlo odberateľa, kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail), názov predmetu dodávky tovaru, lehota dodania, cena zmluvnej dodávky tovaru vyjadrená v EUR bez DPH.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1, písm. a) ZVO a vložená do IS EVO podľa bodu 16) a obsahujúca dokumenty a doklady podľa bodu 17) kapitoly A.1 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ zadefinoval v informačnom systéme EVO štruktúru ponuky. Uchádzač je povinný pri predkladaní ponuky vyplniť aj nastavenú štruktúru ponuky zadaným spôsobom (vkladať JC pre nastavené položky v EUR s DPH).

Vložené hodnoty do nastavenej štruktúry ponuky IS EVO preberie ako vstupné hodnoty do e-aukcie pre daného uchádzača.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Verejný obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky e-aukciu podľa § 54 ZVO. Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení na internete prostredníctvom systému EVO a jeho programového vybavenia pre evoAukciu. Základné informácie týkajúce sa realizácie evoAukcie v IS EVO sú uvedené v Príručke Záujemca/Uchádzač - elektronická aukcia.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17/04/2020
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/08/2020
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 17/04/2020
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, SLOVENSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Podľa § 54 ods. 3 zákona je pri použití elektronickej aukcie otváranie ponúk neverejné.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO verzia 18.0 na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/425498. Podmienkou pre úspešné predkladanie žiadosti o účasť/ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.

2.) Dokumentácia k predmetnému VO bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO umiestnenom na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425498, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

3.) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO. V IS EVO sa za okamih doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO považuje okamih odoslania daných informácií (napr. žiadosti, ponuky, návrhu, oznamu, rozhodnutia a iné)..

4. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 prvá veta zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk podľa § 53 a § 54 zákona.

5. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku vo výške 30 000,- EUR.Ďalšie podmienky týkajúce sa spôsobu a podmienok zloženia zábezpeky sú uvedené v bode 15 SP.

6. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.

7.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy,nie je predmetné VO zelené, ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

8.Odôvodnenie nerozdelenia zákazky:

a) Základným dôvodom nerozdelenia zákazky bola skutočnosť, že predmetom zákazky je obstaranie len jedného typu sypačov technologických zostáv pozostávajúcich z podvozka nákladného automobilu pohon 4x4 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovných nadstavieb, nadstavby sypača na posyp chemickým a inertným materiálom alebo zmiešaným posypovým materiálom v zime a v lete na vysprávky ciest obaľovanou zmesou a snehovou radlicou. Pre zdôvodnenie je dôležité podotknúť, že jednotlivé nadstavby nie sú samostatné, nezávislé celky, ale upínajú sa na podvozok, sú ním poháňané a ovládané. Žiadna z týchto častí nie je funkčná samostatne, bez pripojenia na podvozok. Cieľom verejnej súťaže je zabezpečenie jednotlivých komplexných a hlavne kompatibilných univerzálnych sypačov. Pri rozdelení zákazky napr. na podvozky radlice nadstavby, by mohli nastať problémy pri realizácií konštrukčnej kompatibility resp. by si táto činnosť mohla vyžiadať ďalšie nepredvídateľné náklady napr. pri nevyhnutných konštrukčných úpravách t.j. mohlo by hroziť riziko, že príslušenstvo nebude kompatibilné so základnou jednotkou podvozku.....

Kompletné zdôvodnenie nerozdelenia zákazky je uvedené v bode 3.3 SP.

9.Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie PÚ elektronickým spôsobom prostredníctvom IS EVO ako naskenované doklady, alebo môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia PÚ Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. globálny údaj pre všetky podmienky účasti, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď HS uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno".

10. OvZP verejného obstarávateľa nesmie podľa § 11 ZVO uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS, alebo ktorého subdodávateľ má túto povinnosť.

11. Verejný obstarávateľ uskutočnil PTK - dokumentácia k PTK je zverejnená na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/425033

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/03/2020