Diensten - 122970-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Onderhouden van bomen

2019/S 053-122970

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 026-058158)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
EKRSZ_20662563
Dob utca 90.
Budapest
1073
Hongarije
Contactpersoon: Böszörményi Márta
Telefoon: +36 13421720
E-mail: boszormenyi.marta@fokert.hu
Fax: +36 13425199
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fokert.hu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Faápolási munkák 2019-2021. évre

Referentienummer: EKR000030722019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77211500
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vállalkozási keretszerződés Budapest közigazgatási területén belül a FŐKERT Nonprofit Zrt. által fenntartott kiemelt közcélú zöldterületek, közparkok és fasorok területén lévő fák koronáinak gallyazási, fa visszavágási, száraz fák kivágási munkái és faültetési munkák, a műszaki leírásban meghatározott követelmények szerint.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 026-058158

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

A Kbt. 55. § (3) bek. alapján a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról az érdeklődő gazdasági szereplők tájékoztatást kaptak.

A jelen módosítással együtt kiegészítésre kerül a kiadott szerződés-tervezet és a kiadott árazatlan költségvetés is.