Diensten - 122973-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Sheffield: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

2019/S 053-122973

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 046-105870)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
University of Sheffield
Procurement Office, Arts Tower, Western Bank
Sheffield
S10 2TN
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1142224206
E-mail: l.w.marsden@sheffield.ac.uk
NUTS-code: UKE32

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.in-tendhost.co.uk/sheffield

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2172/LM – Window Cleaning Services – Main Campus and Accommodation and Commercial Services buildings

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The UoS requires an innovative and customer facing contractor to undertake its window cleaning service. The works comprises the cleaning of windows internally and externally to the University Buildings, in the most cost effective and safety conscious methods suitable to each individual building. The University Campus is continuously changing as will the detail of the schedule of buildings to be serviced, in relation to refurbishments, new builds and disposals. The cleaning services shall be divided into 2 lots:

— Lot 1: Main Campus,

— Lot 2: Accommodation and Commercial Services.

The full technical specification can be found in the SQ and ITT documentation which will be available after you have expressed your interest on in-tend.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 046-105870

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 03/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 10/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:04
VII.2)Overige nadere inlichtingen: