Diensten - 123011-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Denemarken-Frederikssund: Vervoer per veerboot

2019/S 053-123011

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Frederikssund Kommune
29189129
Torvet 2
Frederikssund
3600
Denemarken
Contactpersoon: Pia Blak
Telefoon: +45 47351108
E-mail: pmbla@frederikssund.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/101609339.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.frederikssund.dk/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Færgedrift

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60610000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Frederikssund Kommune agter at indgå kontrakt på færgedrift med:

Kulhusfærgen Aps

Direktør Steffen Laudrup Andersen

Skovsangervej 16, 3390 Hundested

CVR: 32 83 29 38

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 320 000.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34512100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK013
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entreprenørens ydelser:

— Entreprenøren stiller som minimum med 4 mand i ugentligt vagtskifte af 2 mand - og i overensstemmelse med lovgivningen.Uddannelse/ kvalifikationer,

— Skibsfører, Kystskipper, samt relevante certifikater for sejllads med færge i nationalt farvand,

— Bedstemand, (duelighedsbevis i sejllads (erhverv)), samt relevante certifikater for sejllads med færge i nationalt farvand,

— Dansk og Engelsk talende personale Økonomi,

— Færgens overskud deles 50/50 med Frederikssund kommune Kontrakt,

— Kontrakten løber for en periode på 6 år,

— Aftalen baseres på et gennemsnit på 43 500 antal passagerer i sejlsæsonen og en gennemsnitlig billetpris af kr. 42,50, samt en dieseludgift på 220 500 DKK - svarende til 45 000 liter á 4,90 DKK.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Det fremgår af § 3 i bekendtgørelse om færgefart, at "For færgeruter, der betjener øer, hvor det samlede årlige antal passagerer, der befordres ad søvejen til eller fra den pågældende ø, ud fra et gennemsnit baseret på de 2 seneste regnskabsår ikke overstiger 300 000. Kan der i stedet for udbud efter § 2 foretages indkaldelse af interessetilkendegivelser, jf. § 4.

I vores konkrete sag vurderer vi umiddelbart at bestemmelsen i § 3 ligeledes finder anvendelse vedr. "vores færgerute", da den pågældende kyststrækning kan sidestilles med færgefart til en ø, da befordring ad land i det konkrete tilfælde vil indebære en åbenbart uforholdsmæssig omvej samt, at der ikke vil være andre interesserede byder end den nuværende aftalepart, der drifter for kommunen.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Drift af færgefart

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
13/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Kulhusfærgen Aps
32832938
Skovsangervej 16
Hundested
3390
Denemarken
NUTS-code: DK013
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 1 320 000.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 320 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Det fremgår af § 3 i bekendtgørelse om færgefart, at "For færgeruter, der betjener øer, hvor det samlede årlige antal passagerer, der befordres ad søvejen til eller fra den pågældende ø, ud fra et gennemsnit baseret på de 2 seneste regnskabsår ikke overstiger 300 000. Kan der i stedet for udbud efter § 2 foretages indkaldelse af interessetilkendegivelser, jf. § 4.

I vores konkrete sag vurderer vi umiddelbart at bestemmelsen i § 3 ligeledes finder anvendelse vedr. "vores færgerute", da den pågældende kyststrækning kan sidestilles med færgefart til en ø, da befordring ad land i det konkrete tilfælde vil indebære en åbenbart uforholdsmæssig omvej samt, at der ikke vil være andre interesserede byder end den nuværende aftalepart, der drifter for kommunen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadres: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019