Werken - 123089-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Skierniewice: Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater

2019/S 053-123089

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o.
Mokra Prawa 30
Skierniewice
96-100
Polen
Contactpersoon: Hubert Lachowski
Telefoon: +48 8333808
E-mail: przetargi@wodkan-skierniewice.com.pl
Fax: +48 8334668
NUTS-code: PL715

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wodkan-skierniewice.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w Skierniewicach”

Referentienummer: ZS/008/U/RB/JRP/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w Skierniewicach”, w tym:

I. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej w Skierniewicach” o łącznej długości około 671,52 m,

II. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rekreacyjnej w Skierniewicach” o łącznej długości około 136,59 m,

III. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej w Skierniewicach” o łącznej długości około 158,69 m.

Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji Zamówienia:

— roboty ziemne, montażowe, ogólnobudowlane i instalacyjne.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231300
45111000
45233252
45233220
45233200
45342000
45311200
31600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL715
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skierniewice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej w Skierniewicach” o łącznej długości około 671,52 m, w tym:

— kanał z rur PVC DN200 mm SN8 o wydłużonych kielichach łączonych na uszczelki gumowe z pierścieniem stabilizującym o łącznej długości ok. 406,15 m,

— kanał z rur PVC DN160 mm SN8 o wydłużonych kielichach łączonych na uszczelki gumowe z pierścieniem stabilizującym o łącznej długości ok. 128,08 m,

— studnie rewizyjne DN1200 mm z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe jako całkowicie szczelne z prefabrykowaną kinetą z betonu C40/50 zabezpieczonego dwukrotnie powłoką antykorozyjną z żywicy epoksydowej, z przejściami szczelnymi właściwymi dla producenta zastosowanych rur, stopniami złazowymi w otulinie PE, posadowione na fundamencie betonowym – w ilości 11 szt,

— przepompownia ścieków, w tym:

• część sanitarno-konstrukcyjna przepompowni, w tym: zbiornik przepompowni wraz z urządzeniami i elementami wyposażenia, studnia S1 z zastawką kanałową, komora zasuw i przepływomierzy wraz z uzbrojeniem, urządzeniami technologicznymi i armaturą towarzyszącą;

• elektryka i automatyka przepompowni, w tym: linie zasilające wewnętrzne od złącz kablowych ZK z układem pomiarowym, rozdzielnica główna zasilająco-sterująca pompowni (RZS) wraz z układem SZR, stanowisko agregatu prądotwórczego, instalacje zasilające i sterowniczo-sygnalizacyjne dla urządzeń technologicznych, instalacje oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego przepompowni i komory zasuw, instalacje ochronne i uziemiające, pozostałe elementy uzbrojenia elektrycznego;

• agregat prądotwórczy zasilania rezerwowego;

• kanał tłoczny z rur PEHD RC SDR17 DN75 w zwoju, łączonych metodą zgrzewania za pomocą kształtek elektrooporowych z priorytetem minimalizacji ilości zgrzewów, o łącznej długości ok. 137,29 m;

• zagospodarowanie terenu przepompowni, w tym: utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej i ogrodzenie terenu z furtką i bramą wjazdową, zadaszenie szafy sterującej, montaż tabliczki informacyjnej obiektu o wymiarach ok. 50x40 cm; pas zieleni izolacyjnej średniowysokiej wokół podczyszczalni – ok. 30 szt. krzewów zimnozielonych średniej wysokości, sadzonych równomiernie wzdłuż ogrodzenia;

— odtworzenie nawierzchni pasa drogowego wraz z wykonaniem zjazdu indywidualnego na teren podczyszczalni – łącznie ok. 3142 m2.

II. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rekreacyjnej w Skierniewicach” o łącznej długości około 136,59 m, w tym:

— kanał z rur PVC DN200 mm SN8 o wydłużonych kielichach łączonych na uszczelki gumowe z pierścieniem stabilizującym o łącznej długości ok. 112,23 m,

— kanał z rur PVC DN160 mm SN8 o wydłużonych kielichach łączonych na uszczelki gumowe z pierścieniem stabilizującym o łącznej długości ok. 24,36 m,

— studnie rewizyjne DN 1200 mm z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe jako całkowicie szczelne z prefabrykowaną kinetą z cegły kanalizacyjnej lub z betonu C40/50 zabezpieczonego dwukrotnie powłoką antykorozyjną z żywicy epoksydowej, z przejściami szczelnymi właściwymi dla producenta zastosowanych rur, stopniami złazowymi w otulinie PE, posadowione na fundamencie betonowym – w ilości 4 szt,

— odtworzenie nawierzchni pasa drogowego – ok. 803 m2.

III. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej w Skierniewicach” o łącznej długości około 158,69 m, w tym:

— kanał z rur PVC DN200 mm SN8 o wydłużonych kielichach łączonych na uszczelki gumowe z pierścieniem stabilizującym o łącznej długości ok. 135,14 m,

— kanał z rur PVC DN160 mm SN8 o wydłużonych kielichach łączonych na uszczelki gumowe z pierścieniem stabilizującym o łącznej długości ok. 23,55 m,

— studnie rewizyjne DN 1200 mm z kręgów betonowych – w ilości 3 szt,

— odtworzenie nawierzchni pasa drogowego – ok. 663 m2.

Zamawiający przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej będzie stosował następujące kryteria:

a) „cena brutto oferty” (C) - waga 60 %

b) „okres gwarancji” (Og) - waga 40 %

Zamawiający określa: minimalny okres udzielenia gwarancji: 36 miesięcy, maksymalny okres: 60 miesięcy

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.02.03.00-00-0186/16-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Marketplanet eZamawiający pod adresem https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na platformie zakupowej Zamawiającego.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Eventuele minimumeisen:

W związku z ograniczoną liczbą znaków w sekcji VI pkt VI.3) Zamawiający zamieszcza klauzulę dot. RODO w niniejszej sekcji:

Informacje dodatkowe – klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119 z 4.5.2016 r., s. 1), dalej „RODO”, informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, POLSKA;

2) inspektorem ochrony danych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. jest Pan Marek Maszewski; e-mail iod@wodkan-skierniewice.com.pl, tel. +48 468333808 wew. 39;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w Skierniewicach”. - nr sprawy: ZS/008/U/RB/JRP/19, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania projektu;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a) Doświadczenie zawodowe:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

— co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, z przepompownią ścieków, o wartości minimum 500 000,00 PLN netto

lub

— co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji deszczowej, z przepompownią wód deszczowych, o wartości minimum 500 000,00 PLN netto.

b) Potencjał osobowy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami spełniającymi niżej wymienione wymagania w zakresie doświadczenia oraz kwalifikacji:

— kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba ta pełniła samodzielną funkcję techniczną w budownictwie jako kierownik budowy lub kierownik robót na co najmniej jednej budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej,

— kierownikiem robót branży elektrycznej – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba ta pełniła samodzielną funkcją techniczną w budownictwie jako kierownik budowy lub robót polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie sieci lub instalacji lub urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych,

— kierownikiem robót branży drogowej – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Osoba ta pełniła samodzielną funkcję techniczną w budownictwie jako kierownik budowy lub robót polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie nawierzchni dróg.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp może nastąpić w warunkach

Określonych w rozdziale Va SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp).

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale V SIWZ. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej JEDZ). Informacje dot. składania JEDZ w formie elektronicznej opisane są w rozdz. X SIWZ oraz Informacji dla Wykonawcy znajdującej się na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium opisane zostały w rozdz. VIII SIWZ.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym: załącznik nr 7 do SIWZ.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym: załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie Zakupowej pod adresem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Oferty” do dnia 30.4.2019 r., do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.4.2019 r. o godzinie 12:15 za pośrednictwem Platformy w siedzibie ZWiK „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30, 96-100 Skierniewice, POLSKA – sala konferencyjna.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych: Henryka Studniarek, telefon: +48 468333808 wew. 48, 49 lub +48 468332519, proceduralnych Hubert Lachowski lub Monika Furgał telefon: +48 468333808 wew. 43, 110,111 lub +48 468332519. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale Komisji Przetargowej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

2) w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykazu robót budowlanych,

b) wykazu osób,

3) dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a-h, odnoszących się do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).

4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

— dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a-h, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 7 SIWZ.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie Zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu poprzez Platformę Zakupową zakładka „Korespondencja” oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ofertę oraz JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Składana oferta musi zawierać:

1) JEDZ,

2) Formularz Ofertowy (zał. nr 2 do SIWZ),

3) Wykaz cen do Formularza Ofertowego (zał. nr 3 do SIWZ),

4) zobowiązanie,

5) pełnomocnictwo(a),

6) dokument wadialny.

Ww. dokumenty:

— muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane,

— należy dodać w zakładce Oferty poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp.

W związku z ograniczoną liczbą znaków w poszczególnych sekcjach ogłoszenia informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, wykazu oświadczeń i dokumentów, komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą, sposobu przygotowania oferty znajdują się w SIWZ.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019