Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 123127-2018

21/03/2018    S56    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Enkelvoudige raamovereenkomst voor de organisatie van evenementen, EU-paviljoenen/-stands en promotionele acties in derde landen

2018/S 056-123127

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Chafea
Postadres: Drosbach building A03/41
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000
Postcode: L-2920
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Ralitsa Yovcheva-Hahn
E-mail: Chafea-Agri-Calls@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/chafea/agri/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3327
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Enkelvoudige raamovereenkomst voor de organisatie van evenementen, EU-paviljoenen/-stands en promotionele acties in derde landen

Referentienummer: Chafea/2018/AGRI/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79952000 - QA10 - QA11 - QA12
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze opdracht is de verlening van diensten voor de organisatie van evenementen en EU-paviljoenen/-stands in derde landen.

De gevraagde diensten zullen voornamelijk binnen de context van het bevorderen van landbouwproducten liggen. Zakelijke delegaties op hoog niveau; seminars, workshops en andere vergelijkbare evenementen; EU-paviljoenen/-stands op beurzen in derde landen; voedselproeverijen, vertoon van EU-landbouwproducten, sponsoring van evenementen, proeverijen op verkooppunten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 22 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79416000
39154100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
Voornaamste plaats van uitvoering:

derde landen buiten de EU.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Als resultaat van de huidige aanbestedingsprocedure, zal Chafea in overeenstemming met de mandaat de enkele raamovereenkomst ondertekenen met de gegunde contractant.

Tijdens de geldigheid van de raamovereenkomst, is het mogelijk dat Chafea diensten besteld en de hieruit voortvloeiende specifieke contracten of bestelformulieren ondertekend.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 22 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het contract kan automatisch maximaal eenmalig worden hernieuwd voor een periode van 24 maanden onder dezelfde voorwaarden. De totale looptijd van de raamovereenkomst bedraagt maximaal 48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Promotie van landbouwbeleid; initiatief „Betere opleiding, veiliger voedsel”
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 016-031823
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/04/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Chafea premises, 12 rue Guillaume Kroll, Drosbach building, meeting room A03/043, Luxemburg.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening van de inschrijvingen bijwonen, zoals vermeld in IV.2.7 van de aankondiging van een opdracht. Wegens organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 werkdagen van tevoren de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via: Chafea-AGRI-Calls@ec.europa.eu

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg

Internetadres: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2018