Leveringen - 123183-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Wüstenrot: Bussen voor openbaar vervoer

2019/S 053-123183

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Busbeschaffung 2019
Spohnweg 1
Wüstenrot
71543
Duitsland
E-mail: alexander-zuegel@zuegel-reisen.de
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zuegel-reisen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.zuegel-reisen.de
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Busbeschaffung 2019

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Standard Solo Linienbus förderfähig nach GVFG, 2 achsig

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Standard Solo Linienbus förderfähig nach GVFG, 2-achsig

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE118
Voornaamste plaats van uitvoering:

71543 Wüstenrot

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Standard Solo Liniebus förderfähig nach GVFG 2-achsig

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Anschaffungskosten / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Betriebskosten / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Technischer Wert / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Kundendienst / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Qualität / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/03/2019
Einde: 23/04/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Standard Solo Linienbus förderfähig nach GVFG, 2-achsig

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE118
Voornaamste plaats van uitvoering:

71543 Wüstenrot

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Standard Solo Liniebus förderfähig nach GVFG 2-achsig

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Anschaffungskosten / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Betriebskosten / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Technischer Wert / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Kundendienst / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Qualität / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/03/2019
Einde: 23/04/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Omnibusverkehr Zügel GmbH
Spohnweg 1
Wüstenrot
71543
Duitsland
Telefoon: +49 794591010
E-mail: alexander.zuegel@zuegel-reisen.de
Fax: +49 7945910121

Internetadres: www.zuegel-reisen.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019