Leveringen - 123230-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Finland-Koivulahti: Warmteterugwinningssystemen

2019/S 053-123230

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Westenergy Oy Ab
2165379-9
Energiatie 5
Koivulahti
66530
Finland
Contactpersoon: Kai Alavillamo
E-mail: kai.alavillamo@westenergy.fi
NUTS-code: FI195

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.westenergy.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Flue Gas Condensing Plant

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44622000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The flue gas condensing plant delivery includes flue gas condenser with necessary auxiliary equipment. The delivery includes also basic and detailed engineering, procurement, manufacturing and transportation, installation, commissioning, training and documentation. The new flue gas condenser/scrubber will recover the heat of flue gases during heating season. During summer period scrubber will be used only as a polishing scrubber as no additional heat is needed. The condensate will be used partly as raw water of the boiler plant and the excess will be forwarded to sewage system. The condensate treatment system shall clean the condensate to a quality comparable to tap water. The existing stack shall be replaced by a new stack.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42514000
42912300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI195
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Was specified in the appendices of Contract Notice.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 175-397768
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Flue Gas Condensing Plant

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/02/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019