Leveringen - 123241-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Bewerkt papier en karton

2019/S 053-123241

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
HP – Hrvatska pošta d.d.
87311810356
Jurišićeva 13
Zagreb
10000
Kroatië
Contactpersoon: Ured za nabavu
Telefoon: +385 14981079
E-mail: info.javnanabava@posta.hr
NUTS-code: HR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.posta.hr/korporativne-stranice/23

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Postdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava uredskog materijala – Grupa 1. Papirna konfekcija, Grupa 2. Omotnice (koverte), Grupa 3. Ostali potrošni uredski materijal

Referentienummer: 01.01.01.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave je nabava uredskog materijala, sukladno grupama nabave kako slijedi:

Grupa 1. Papirna konfekcija,

Grupa 2. Omotnice (koverte),

Grupa 3. Ostali potrošni uredski materijal,

Sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu H. i Slikovnim prikazima u dijelu G. Dokumentacije o nabavi.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 4 805 020.70 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 1. Papirna konfekcija

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto isporuke robe, odnosno mjesto izvršenja ugovora, je skladište Naručitelja na adresi: HP – Hrvatska pošta d.d., Odjel skladišnog poslovanja, Bleiburških žrtava 12, HR-43000 Bjelovar i/ili HP-Hrvats

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave je nabava uredskog materijala, Grupa 1. Papirna konfekcija,sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu H. i Slikovnim prikazima u dijelu G.Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 2. Omotnice (koverte)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199230
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto isporuke robe, odnosno mjesto izvršenja ugovora, je skladište Naručitelja na adresi: HP-Hrvatska pošta d.d., Odjel skladišnog poslovanja, Bleiburških žrtava 12, HR-43000 Bjelovar i/ili HP-Hrvats

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave je nabava uredskog materijala, Grupa 2. Omotnice (koverte),sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu H. i Slikovnim prikazima iz dijela G. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 3. Ostali potrošni uredski materijal

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto isporuke robe, odnosno mjesto izvršenja ugovora, je skladište Naručitelja na adresi: HP-Hrvatska pošta d.d., Odjel skladišnog poslovanja, Bleiburških žrtava 12, HR-43000 Bjelovar i/ili HP-Hrvats

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave je nabava uredskog materijala, Grupa 3. Ostali potrošni uredski materijal,sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu H. i Slikovnim prikazima u dijelu G. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 229-524721
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Makromikro Grupa d.o.o.
50467974870
Bani 73b
Buzin
10010
Kroatië
Telefoon: +385 15625193
E-mail: Kristina.belscak@makromikro.hr
Fax: +385 16040546
NUTS-code: HR041
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 150 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 994 341.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Narodne novine d.d.
64546066176
Savski gaj XIII. put 6
Zagreb
10020
Kroatië
NUTS-code: HR041

Internetadres: www.nn.hr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 492 540.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Makromikro Grupa d.o.o.
50467974870
Bani 73b
Buzin
10010
Kroatië
Telefoon: +385 15625193
E-mail: Kristina.belscak@makromikro.hr
Fax: +385 16040546
NUTS-code: HR041
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 330 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 318 139.70 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019