Leveringen - 123249-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Erkenningsregeling zonder voorafgaande oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

België-Brussel: Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen

2019/S 053-123249

Erkenningsregeling – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
NMBS-Procurement
0203.430.576_18250
Hallepoortlaan 40
Brussel
1060
België
Contactpersoon: B-FI.092
E-mail: qualifications@b-rail.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.B-rail.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335604

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kwalificatie 2019

Referentienummer: SNCB-CS-Kwalificatie 2019-F07_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
19210000
19510000
24200000
24310000
24320000
34322000
34324000
34631000
34631100
39830000
34326000
18830000
14211100
09331200
31422000
79000000
79400000
50220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3.1 Remblokken uit grijs gietijzer P10

3.2 Remblokken uit gietijzer met fosfor P30

4 Tandwielen en rondsels met gecementeerde vertanding

10 Monoblocwielen voor rollend materieel

12 Wielassen

16 Rollagers voor transmissies, asbussen en tractiemotoren

22.1 Verfsysteem voor rijtuigen: solventgedragen epoxy-polyurethaanverven (direct gloss)

22.2 Verfsysteem voor rijtuigen: solventgedragen epoxy-polyurethaanverven (basis vernis)

22.3 Verfsysteem voor rijtuigen: watergedragen epoxy-polyurethaanverven (direct gloss)

22.4 Verfsysteem voor rijtuigen: watergedragen epoxy-polyurethaanverven (basis vernis)

22.5 Verfsysteem voor rijtuigen: Bescherming en afwerking met poedercoating

23 Verfsysteem voor wagens: alkyd sneldrogende verven

24.1 Reinigingsproducten

24.1 CW Reinigingsproducten Car-Wash

25 Stukken in polyesterhars, gewapend met glasvezel

31 Hydraulische schokdempers

32 Volledige vensterramen voor rollend materieel

33 Luchtbalgen op basis van rubber voor pneumatische ophangingsveren voor rollend spoorwegmaterieel

34.1 Beglazing voor rollend materieel (uitgezonderd spiegels en kopruiten)

34.2 Spiegels

37 Sleepstukken voor pantografen

40 Blauw produkt voor WC-bakken

42 Ni-Cd-Accumulatoren voor spoorwegrijtuigen

46 Remschijven op assen en wielen

48 Elektrografietborstels

50 Rubberelementen van de doorgang tussen rijtuigen

53 Kopruiten

55 Remvoeringen voor de schijfrem van het conventioneel rollend materieel

58 Smeerolie voor dieselmotoren

B-04 Reinigingsproducten voor het verwijderen van graffiti op het rollend materieel

B-07 Remvoeringen voor de schijfrem van het hogesnelheids-rollend materieel

B-09 Produkt voor de behandeling van koelwater van dieselmotoren

B-10 Rubberslangen in de nuances 3TB NG en 3TB EPDM

B-11 Lakken op basis van Alkydharsen

B-13 Zetelstoffen en gordijnen

B-14 Onderhoud en chemisch reinigen van zetelhoezen en gordijnen

B-16 Levering van dienstvoertuigen aan de NMBS

B-18 Levering van gekalibreerd zand voor tractie materieel

B-19 Halve koppelingen

B-20 Ontwikkeling van parken met fotovoltaïsche panelen

B-21 Loodbatterijen voor locomotieven Type 18

B-22 Gelaste structuuronderdelen voor het rollend materieel volgens EN15085

B-23 Herwikkelen van ankers van gelijkstroomtractiemotoren

B-24 Professionele ondersteuning door outsourcingstechniekers voor herstelling van treinwisselstukken in de NMBS werkplaatsen

B-25 Strategische consultancy om de actuele stiptheid van het treinverkeer te verbeteren

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.8)Duur van de erkenningsregeling
Onbepaalde duur
Verlenging van de erkenningsregeling
Formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

Duur van de erkenningsregeling: 5 jaar

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.9)Voorwaarden voor de erkenning
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
Telefoon: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Fax: +32 22349842

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019