Leveringen - 123258-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Pijpen

2019/S 053-123258

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 088-198520)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Plinacro d.o.o.
69401829750
Savska cesta 88a
Zagreb
10000
Kroatië
Contactpersoon: Tanja Papeš
Telefoon: +385 16301793
E-mail: tanja.papes@plinacro.hr
Fax: +385 1601746
NUTS-code: HR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.plinacro.hr

Adres van het kopersprofiel: www.plinacro.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava čeličnih cijevi za magistralni plinovod Zlobin – Omišalj DN 800-100 bar, PN-I-065-18-TP

Referentienummer: PN-I-065/18/TP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44163100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nabava čeličnih cijevi za magistralni plinovod Zlobin – Omišalj DN 800/100 bar.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 088-198520

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kratak opis ugovora ili nabave(a):*
In plaats van:

Nabava čeličnih cijevi za magistralni plinovod Zlobin – Omišalj DN 1000/100 bar

Te lezen:

Nabava čeličnih cijevi za magistralni plinovod Zlobin – Omišalj DN 800/100 bar

Afdelingsnummer: II.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Naziv predmeta nabave
In plaats van:

Nabava čeličnih cijevi za magistralni plinovod Zlobin – Omišalj DN 1000-100 bar, PN-I-065-18-TP

Te lezen:

Nabava čeličnih cijevi za magistralni plinovod Zlobin – Omišalj DN 800-100 bar, PN-I-065-18-TP

Afdelingsnummer: II.1.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Procijenjena vrijednost (u HRK bez PDV-a):*
In plaats van:

100 000 000,00

Te lezen:

68 000 000,00

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kratak opis grupe predmeta nabave:* [1]
In plaats van:

Nabava čeličnih cijevi za magistralni plinovod Zlobin – Omišalj DN 1000/100 bar

Te lezen:

Nabava čeličnih cijevi za magistralni plinovod Zlobin – Omišalj DN 800/100 bar

Afdelingsnummer: II.2.1
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Naziv predmeta / grupe [1]
In plaats van:

Nabava čeličnih cijevi za magistralni plinovod Zlobin – Omišalj DN 1000-100 bar, PN-I-065-18-TP

Te lezen:

Nabava čeličnih cijevi za magistralni plinovod Zlobin – Omišalj DN 800-100 bar, PN-I-065-18-TP

Afdelingsnummer: II.2.6
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Procijenjena vrijednost (bez PDV-a):* [1]
In plaats van:

100 000 000,00

Te lezen:

68 000 000,00

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 01/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 08/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 01/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 08/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: