Diensten - 123325-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Frankrijk-Grenoble: Database- en besturingssoftware

2019/S 053-123325

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Société d'économie mixte des transports de l'agglomération
CS 70258
Grenoble
38044
Frankrijk
E-mail: achatpublic@semitag.fr
NUTS-code: FRK24

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.achatpublic.com

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mise en place d'un référentiel client temps réel pour le réseau TAG

Referentienummer: 2018-Base de données clients V3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition et mise en place d'un outil de gestion des données de référence et d'un entrepôt de données, développement de contrats d'interface, tests et recette, mise en œuvre d'une prestation d'infogérance et d'hébergement, maintenance et garantie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 190 492.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48600000
48612000
72212610
72200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK24
Voornaamste plaats van uitvoering:

Agglomération grenobloise.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition et mise en place d'un outil de gestion des données de référence et d'un entrepôt de données, développement de contrats d'interface, tests et recette, mise en œuvre d'une prestation d'infogérance et d'hébergement, maintenance et garantie. Le marché est composé de 2 tranches:

— tranche ferme: 2019 -2020 acquisition et mise en place d'un outil de gestion des données de référence et d'un entrepôt de données, développement de contrats d'interface, tests et recette,

— tranche conditionnelle: 2021-2023 mise en œuvre d'une prestation d'infogérance et d'hébergement, maintenance et garantie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Solution technique / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Organisation/méthodologie / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Développement durable / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Insertion / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 192-435106
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Ensemble des prestations à réaliser pour la mise en place d'un référentiel client temps réel pour le réseau TAG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Micropole
91 — 95 rue Carnot
Levallois-Perret
92300
Frankrijk
NUTS-code: FR105

Internetadres: https://www.micropole.com/fr-fr/index.cfm

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAS Cloud Temple
215 avenue Georges Clémenceau — Immeuble le Clémenceau II
Nanterre
92000
Frankrijk
NUTS-code: FR105

Internetadres: https://www.cloud-temple.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 514 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 190 492.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Lyon
67 rue Servient
Lyon Cedex 3
69433
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019