Diensten - 123329-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Monselice: Diensten voor het vervoeren van slib

2019/S 053-123329

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo 29/A
Monselice
35043
Italië
Contactpersoon: Ing. Marco Milan
Telefoon: +39 0429787611
E-mail: protocollo@pec.acquevenete.it
Fax: +39 0429783747
NUTS-code: ITH3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.acquevenete.it

Adres van het kopersprofiel: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento del servizio di raccolta, carico, trasporto e smaltimento/recupero di fanghi palabili prodotti negli impianti di potabilizzazione di Acquevenete S.p.A.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513700
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

L’appalto ha ad oggetto il servizio di raccolta, caricamento su mezzi di trasporto, trasporto e conferimento finale in discarica autorizzata ovvero in sito autorizzato al riutilizzo, dei fanghi prodotti negli impianti di potabilizzazione delle acque (CER 19.09.02), gestiti da Acquevenete S.p.A.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 331 610.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

L’appalto ha ad oggetto il servizio di raccolta, caricamento su mezzi di trasporto, trasporto e conferimento finale in discarica autorizzata ovvero in sito autorizzato al riutilizzo, dei fanghi prodotti negli impianti di potabilizzazione delle acque (CER 19.09.02), gestiti da Acquevenete S.p.A.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 218-500408
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Affidamento del servizio di raccolta, carico, trasporto e smaltimento/recupero di fanghi palabili prodotti negli impianti di potabilizzazione di Acquevenete S.p.A.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ecostile S.r.l.
Viale Michelangelo Grigoletti 2
Pordenone
33170
Italië
NUTS-code: ITH41
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 331 610.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 460.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277/2278
Venezia
30121
Italië
Telefoon: +39 0412403911

Internetadres: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019