Diensten - 123389-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Połaniec: Technische installaties in gebouwen

2019/S 053-123389

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 040-091725)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Zawada 26
Połaniec
28-230
Polen
Contactpersoon: Leszek Madej
Telefoon: +48 158656574
E-mail: leszek.madej@enea.pl
NUTS-code: PL721

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrzymanie budynków, budowli, sieci i instalacji

Referentienummer: NZ/PZP/7/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71315000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Utrzymanie budynków, budowli, sieci i instalacji

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 040-091725

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.6
In plaats van:

Wykonawcy składający Oferty przed upływem terminu składania ofert muszą wnieść wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

Wykonawca może wnieść wadium w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy.

Wybrany Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5 % Ceny Ofertowej Brutto w formie określonej w art. 148 ust. 1 Ustawy.

Te lezen:

Wykonawcy składający Oferty przed upływem terminu składania ofert muszą wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wykonawca może wnieść wadium w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy.

Wybrany Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5 % Ceny Ofertowej Brutto w formie określonej w art. 148 ust. 1 Ustawy.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: