Leveringen - 123465-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noord-Macedonië-Skopje: Elektriciteit

2019/S 053-123465

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ss. Cyril and Methodius University Skopje — Rector’s office
bvd. Goce Delcev 9
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Economics
bvd. Goce Delcev 9v
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Iustinianus Primus Faculty of Law
bvd. Goce Delcev 9b
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Philosophy
bvd. Goce Delcev 9a
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Blaze Koneski" Faculty of Philology
bvd. Goce Delcev 9a
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Medicine
50 Divizija 6
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Civil Engineering
blvd. Partizanski odredi 24
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Mechanical Engineering
Karposh II
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Physical Education, Sport and Health
Dimce Mirchev 3
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Architecture
blvd. Partizanski odredi 24
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Pharmacy
Vodnjanska 17
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Technology and Metallurgy
Ruger Boskovic 16
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Forestry
blvd. Edvard Kardelj bb
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Agricultural Sciences and Food
16-ta Makedonska brigada 3
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Veterinary Medicine
Lazar Pop Trajkov 5-7
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies
Karposh II bb
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Natural Sciences and Mathematics
Arhimedova 3
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
St. Kliment Ohridski Faculty of Pedagogy
blvd. Partizanski odredi
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Dramatic Arts
Ruger Boskovik br. 22
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Fine Arts
Bitpazarska bb
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Music
Pitu Guli 1
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Faculty of Design and Technologies of Furniture and Interior
blvd. Aleksandar Makedonski bb p.o. box 8
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Institute of Economics
Prolet 1
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Institute of Agriculture
blvd. Aleksandar Makedonski bb
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Institute of Sociological, Political and Juridical Research
blvd. Partizanski odredi bb
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology
Salvador Aljende 73
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.1)Naam en adressen
Institute of Cattle-breeding
Ile Ilievski 92A
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23293282
E-mail: odd.jn@ukim.edu.mk
Fax: +389 23293202
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ukim.edu.mk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4f4b05a6-a943-48a2-87c7-29ba98bbbdb3/1
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://e-nabavki.gov.mk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Legal entities established to meet the needs of public interest – Article 4 Paragraph 1 indent b) of the Law — Education
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply and Delivery of Goods — Electricity Market Power Supply from a Licensed Supplier for the Needs of Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (UKIM) for a Period of 1 Year

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply and delivery of goods — electricity market power supply from a licensed supplier for the needs of Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (UKIM) for a period of 1 year.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply and delivery of goods — electricity market power supply from a licensed supplier for the needs of Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (UKIM) for a period of 1 year.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 35 000 000.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Economic operator shall submit the following documents for the purpose of proving its personal standing:

— statement by the economic operator that a legally valid court decision for participation in criminal organization, corruption, fraud or money laundering has not been pronounced against it in the last 5 years,

— certificate by a competent authority that a bankruptcy procedure has not been initiated,

— certificate by a competent authority that a liquidation procedure has not been initiated,

— certificate by a competent authority from the country of registration of the economic operator regarding taxes, contributions and other public dues paid,

— certificate by the register of sentences for committed crimes of legal entities that a secondary sentence prohibiting the participation in open call procedures, contract award procedures and awarding of contracts for public private partnership, has not been imposed,

— certificate by the Register of sentences for committed crimes of legal entities that a secondary sentence for temporary or permanent prohibition on performing a certain activity, has not been imposed,

— certificate that a misdemeanour sanction resulting in prohibition for practicing a profession, performing activity or duty, or temporary prohibition on performing a particular activity has not been imposed by a legally valid court decision.

Capacity of the economic operator to perform professional activity:

Registered activity document

DRD Form

License for power trading or power supply activity

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Technical or professional capacity of the economic operator:

Documents required as proof of technical or professional capacity of the economic operator:

— EIC Code document issued in the Republic of Macedonia,

— proof that the economic operator is registered as a participant in the electricity market under the electricity market rules,

— agreement on balance responsibility under the electricity market rules, and

— statement that the active electrical power bidder shall undertake its balance responsibility and include the Contracting Authority as a consumer in its balance responsibility group.

Eventuele minimumeisen:

Minimum criteria required as proof of technical or professional capacity of the economic operator:

The economic operator shall:

— possess an EIC Code issued in the Republic of Macedonia regarding its energy trading or electricity supply activity,

— be registered as a participant in the electricity market under the electricity market rules,

— have signed an agreement on balance responsibility under the electricity market rules, and

— the active electrical power bidder shall undertake its balance responsibility and include the Contracting Authority as a consumer in its balance responsibility group.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Macedonisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

“Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje, at Gotse Delchev Blvd. No. 9, 1000 Skopje.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
State Commission for Public Procurement Complaints
Skopje
1000
Noord-Macedonië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019