Leveringen - 123512-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Toegangscontrolesysteem

2019/S 053-123512

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Arbeids- og Velferdsetaten (NAV)
889640782
Postboks 5, St Olavs plass
Oslo
0130
Noorwegen
Contactpersoon: Henrik Frøshaug
Telefoon: +47 21071000
E-mail: henrik.froshaug@nav.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/101219592.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.nav.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/101219592.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/101219592.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

18/2097 Procurement of Environmental Control System

Referentienummer: 18/2097
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42961100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

According to the National Insurance Act Chapter 10, all those who have had their functional ability in everyday life significantly and permanently reduced due to illness, injury or defect, have a right to necessary and appropriate aids.

The purpose of the procurement is:

To establish a range of environmental controls, with a breadth that covers the majority of the needs of the relevant users.

To facilitate that the products can first be designed if necessary, thereafter be installed, repaired and disassembled on site at the user.

Detailed procurement content is specified in Annex 1. The contract will be regulated by the attached contractual terms with Annex, cf. the tender documentation Part II and III.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 230 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31351000
48921000
38820000
38570000
44521110
44521120
32552600
31711110
71321000
33196200
45310000
45315100
30231320
30232700
32000000
32570000
33196000
33196100
35121100
45111300
50000000
50400000
50421000
71320000
98395000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contracts will be signed with total suppliers of environmental control systems. In order to become qualified as a total supplier, the tenderer must offer the product types and services included in the competition, further described in Annex 1.

Parallel Framework Agreements will be signed with at least 3 total suppliers provided that there are a sufficient number of suitable tenderers and tenders offers. The distribution key is the percentage of distribution of the sale of goods.

Percentage distribution:

— with a Framework Agreement with 3 service providers

—— 50/30/20%

— with a Framework Agreement with 2 service providers

—— 60/40%

The call-off mechanism is further described in point 2 of the Framework Agreement.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 230 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Contracting Authority has the option to extend the contract one or more times for a period up to 2 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Contracting Authority has the option to extend the contract one or more times for a period up to 2 years.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The Contracting Authority invites tenderers to a tender conference, in which questions can be asked about the tender documentation. A tender conference will be held in NAV´s premises at Sannergata 2 in Oslo. Register via the communications module in the Mercell portal by the deadline stated in the tender documentation part I, point 1.7.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Requirement:

Norwegian tenderers must have their tax and VAT payments in order.

Documentation requirement:

— Norwegian tenderers: Tax and VAT certificate from the tax authorities, not older than 6 months from the tender deadline expiry.

Requirement:

The tenderer is required to be a legally established company.

Documentation requirement:

Norwegian tenderers: Company registration certificate from the Brønnøysund Register Centre.

Foreign Tenderers: Certificate for registration in the Register of Business Enterprises as prescribed in the legislation of the country in which the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Requirement:

Tenderers are required to have sufficient financial ability to execute the contract.

Documentation requirement:

The Contracting Authority will obtain credit ratings carried out by Experian; see www.Experian.no

If the tenderer feels that the credit rating will not provide an accurate picture, please send supplementary information together with the qualification application.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See the tender documentation.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 122-278184
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Oslo

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

After the expiry of the contract, NAV will consider recurring procurements provided there is coverage in Folketygden [the National Insurance Scheme]

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Oslo
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019