Leveringen - 123513-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Narvik: Machines voor dataprocessing (hardware)

2019/S 053-123513

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Narvik kommune
959 469 059
Postboks 64
Narvik
8501
Noorwegen
Contactpersoon: Trond Gustavson
Telefoon: +47 76912000
E-mail: trond.gustavson@narvik.kommune.no
NUTS-code: NO071

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.narvik.kommune.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Laptops (Chromebooks)

Referentienummer: 18/37
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30210000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Contracting Authority aims to use this competition to enter into the most financially advantageous contract for the delivery of laptops, type Chromebook.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 471 030.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO071
Voornaamste plaats van uitvoering:

The laptops shall be delivered to units in Narvik municipality, Ballangen school and/or Ballangen town hall.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Contracting Authority aims to use this competition to enter into the most financially advantageous contract for the delivery of laptops, type Chromebook.

The contract includes 2 types of machines. Cf. the requirement specification.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Service and delivery / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contract includes a main delivery and an option for further deliveries which can be initiated within 5 months from when the contract is signed.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-566667
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bedriftssystemer AS
885 384 382
Terminalgata 30
Tromsø
9019
Noorwegen
E-mail: robert@bedsys.no
NUTS-code: NO072

Internetadres: http://www.bedsys.no

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 471 030.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
Noorwegen
E-mail: post@kofa.no
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019