Leveringen - 123515-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Rygge: Vuilnisbakken

2019/S 053-123515

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Movar IKS
959 272 204
Kjellrødveien 30
Rygge
1580
Noorwegen
Contactpersoon: Lisbeth Smestad
Telefoon: +47 95034983
E-mail: lisbeth.smestad@movar.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.movar.no

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/359297

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Inter-municipal company
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Water, sewage, sanitation, fire and rescue

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of Containers and Underground Containers

Referentienummer: 18/525
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44613700
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Contracting Authority shall enter into Framework Agreements for the procurement of collection equipment for household waste. The tender contest includes four lots: buried waste containers, partly buried waste containers, containers and compost containers. Tenderers are allowed to submit tenders for 1 or several lots. The lots will be subject to separate assessments and Framework Agreements will be entered into for each lot.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 800 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Procurement of Containers and Underground Containers

Perceel nr.: 1Nedgravde avfallscontainere
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928480
39234000
44613800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
Voornaamste plaats van uitvoering:

Moss.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Contracting Authority shall enter into Framework Agreements for the procurement of collection equipment for household waste. The tender contest includes four lots: buried waste containers, partly buried waste containers, containers and compost containers. Tenderers are allowed to submit tenders for 1 or several lots. The lots will be subject to separate assessments and Framework Agreements will be entered into for each lot.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality and functionality / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: The environment and aesthetics / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Supplementing products / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 70 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Procurement of Containers and Underground Containers

Perceel nr.: 2 Delvis nedgravde containere
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44613700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
Voornaamste plaats van uitvoering:

Moss.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Contracting Authority shall enter into Framework Agreements for the procurement of collection equipment for household waste. The tender contest includes four lots: buried waste containers, partly buried waste containers, containers and compost containers. Tenderers are allowed to submit tenders for 1 or several lots. The lots will be subject to separate assessments and Framework Agreements will be entered into for each lot.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality and functionality / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: The environment and aesthetics / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Supplementing products / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 70 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Procurement of Containers and Underground Containers

Perceel nr.: 3 Søppelbeholdere
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928480
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
Voornaamste plaats van uitvoering:

Moss.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Contracting Authority shall enter into Framework Agreements for the procurement of collection equipment for household waste. The tender contest includes four lots: buried waste containers, partly buried waste containers, containers and compost containers. Tenderers are allowed to submit tenders for 1 or several lots. The lots will be subject to separate assessments and Framework Agreements will be entered into for each lot.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Procurement of Containers and Underground Containers

Perceel nr.: 4 Kompostbeholdere
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39234000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
Voornaamste plaats van uitvoering:

Moss.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Contracting Authority shall enter into Framework Agreements for the procurement of collection equipment for household waste. The tender contest includes four lots: buried waste containers, partly buried waste containers, containers and compost containers. Tenderers are allowed to submit tenders for 1 or several lots. The lots will be subject to separate assessments and Framework Agreements will be entered into for each lot.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 231-529144
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: Nedgravde containere
Benaming:

Procurement of Containers and Underground Containers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Strømberg plast AS
976115449
PB 3 Stallbakken
Rælingen
2005
Noorwegen
Telefoon: +47 64802900
NUTS-code: NO
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 698 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Partly Buried

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Namdal Ressurs AS
961284252
Verftsgata 12
Namsos
7800
Noorwegen
Telefoon: +47 74281765
NUTS-code: NO
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000 000.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 177 240.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Benaming:

Containers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Namdal Ressurs AS
961284252
Verftsgata 12
Namsos
7800
Noorwegen
Telefoon: +47 74281765
NUTS-code: NO
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 497 035.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Benaming:

Compost Containers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Strømberg Plast AS
976115449
PB 3 Stallbakken
Rælingen
2005
Noorwegen
Telefoon: +47 64802900
NUTS-code: NO
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Movar IKS
Kjellerødveien 30
Rygge
1580
Noorwegen
Telefoon: +47 69262111

Internetadres: www.movar.no

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019