Diensten - 123520-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Ås: Registermanagement

2019/S 053-123520

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi
988983837
Høyskoleveien 7
Ås
1430
Noorwegen
Contactpersoon: Birgitte Johansen
E-mail: birgitte.johansen@nibio.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/101313031.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.nibio.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/101313031.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/101313031.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Research

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

19/00245 Assistance with the depositing and delivery of paper archives

Referentienummer: 19/00245
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79996100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

NIBIO is a research institute with expertise at a high international level within agriculture, food production, plant health, the environment and resource management. At NIBIO’s 2 locations in Bergen, the document management staff need assistance arranging paper archives for depositing and delivery to Arkivverket [the National Archival Services of Norway]. The contract will include options for equivalent assignments at other NIBIO locations.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 300 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79995100
79560000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Due to the decision to move and shut down some regional entities, NIBIO needs assistance organising paper archives for future depositing and delivery to the National Archival Services of Norway. The assignment applies to two locations in Bergen. There must also be an option for organisation of the paper archive at other locations.

All tenders and communication regarding the tender contest are expected to be submitted through Mercell. Please contact Mercell Support if you do not use Mercell, or you have any questions concerning how you should upload your Tender, digital singing, or submit a Tender, please contact Mercell Support, tel.no. (+47) 21 01 88 60

It is recommended that the tender is submitted well before the deadline for receipt of tenders. In the event that additional information from the Contracting Authority leads to you wanting to revise your tender before the tender deadline expires, you can go in and open the tender, make changes and resubmit right up until the tender deadline expires. The last received tender is regarded as the tender of record. Late tenders will be rejected.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 300 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/05/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Transporting/collecting archive material on site

Organisation of archive material at other locations

Long-term external storage until the National Archival Service of Norway can receive the material

Other assistance

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
NIBIO
Høyskoleveien 7
Ås
1430
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019