Diensten - 123526-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Dienstverlening door ingenieurs

2019/S 053-123526

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Statens vegvesen
971 032 081
Postboks 6706 Etterstad
Oslo
0609
Noorwegen
E-mail: firmapost-sor@vegvesen.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vegvesen.no

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/249176

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=234303&B=VEGVESEN
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=234303&B=VEGVESEN
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement — Purchase of Consultancy Services for Project Management, Engineering Design Management and Construction Management in Buskerud

Referentienummer: 19/25712
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The objective of the procurement is to increase the capacity and competence for preparation and implementation of investment measures for the national and county road network in Vegavdeling Buskerud [Buskerud Roads Department].

The assignment applies within Vegavdeling Buskerud’s area of responsibility for national and county roads. Call-offs can be made by other entities in the Norwegian Public Roads Administration Southern Region, for assignments in Buskerud.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 15 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
71311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
Voornaamste plaats van uitvoering:

Buskerud.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The objective of the procurement is to increase the capacity and competence for preparation and implementation of investment measures for the national and county road network in Vegavdeling Buskerud [Buskerud Roads Department].

The assignment applies within Vegavdeling Buskerud’s area of responsibility for national and county roads. Call-offs can be made by other entities in the Norwegian Public Roads Administration Southern Region, for assignments in Buskerud.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contract duration is 2 years from signing of the contract. The Contracting Authority has the option to extend the agreement for 1 + 1 years. The total duration is 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The estimated value is 15 000 000 NOK. The estimate is encumbered with great uncertainty regarding the degree of preparation before contracting, and how much follow-up the individual contracts require as well as variation in own staffing.

If the County Municipality decides not to continue the Framework Agreement for the county road network after the effect date of the regional road reform, the anticipated value will be reduced by an estimated 50 %.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

The tenderer must be a legally established company.

Tenderers must have their tax, employer's national insurance contributions and value-added tax payments in order.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers shall have a good financial standing.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers shall have the requisite professional foundation necessary to comply with the contractual obligations.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Statens vegvesen Region sør
Arendal
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019